Понуђачи који имају активно учешће у поступцима јавних набавки су успешно савладали све кораке на Порталу јавних набавки приликом подношења понуда, облика учествовања, попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, скенирању и учитавању документације и свих осталих радњи које се предузимају путем Портала у поступцима јавних набавки. Са друге стране увек постоје недоумице како неке делове понуде попунити, учитати и слично.
Портал јавних набавки је у многоме олакшао поступак подношења понуда у поступцима јавних набавки. Путем Портала је могуће позвати чланове групе да учествују у заједничкој понуди, подизвођаче или друге субјекте чије капацитете привредни субјект жели да користи у поступку јавне набавке, али могуће је такође преко Портала јавих набавки дати и пуномоћје за заступање у поступку заштите права. Када је реч о облику учествовања у поступку јавне набавке веома је важно водити рачуна приликом подношења понуде путем Портала јавних набавки о начину попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. Пре свега важно је напоменути да се сваки привредни субјект на Портал јавних набавки пријављује преко свог корисничког налога и попуњава своју Е-Изјаву без обзира на облик учествовања у поступку јавне набавке.
Код креирања заједничке понуде, привредни субјект прво треба да одобри чланство у групи понуђача као члан групе. Портал даље нуди опције Облик учествовања – са питањем: Учествујете ли у поступку јавне набавке са другим привредним субјектима? Одговор је да, следећи корак је попуњавање дела у коме уписујете Вашу улогу. Овде је потребно обратити пажњу, јер уколико се ради о заједничкој понуди у којој учествују чланови групе, у наведем делу се уписује: члан групе привредних субјеката. Приликом попуњавања Е-Изјаве сваки члан групе уписује део капацитета којим располаже и који је неопходан за извршење дела уговора. У оваквим облицима учествовања где су чланови групе солидарно одговорни, свако у својој Е-Изјави доказује испуњеност критеријума/услова захтеваних у конкурсној документацији, односно доказују сопствени расположиви капацитет који је неопходан за извршење посла. Када се одговори на сва понуђена питања, приступа се креирању Е-Изјаве.
Поступак креирања Е-Изјаве је веома једноставан, међутим у пракси се дешавају грешке приликом попуњавања које могу да доведу до одбијања понуде. Зато је од изузетне важности да поступку попуњавања Изјаве приступате са изузетном пажњом, да пажљиво прочитате све инструкције и питања која Вам задаје Портал приликом попуњавања, како би сте тачно одговорили на свако, јер свака евентуална грешка има за последицу да Ваша понуда може бити одбијена у поступку стручне оцене понуда. Поступак попуњавања Е-Изјаве у делу облика учествовања је такође јако битан корак и битно питање, на које морате одговорити тачно, јер свака евентуална грешка приликом приликом овог изјашњавања, не оставља могућност наручиоцу да од Вас захтева појашњење понуда већ повлачи аутоматско одбијање исте као неприхватљиве.
У вези са овом темом можете прочитати и решење Републичке комисије број 4-00-404/2021 од 02.09.2021.године у коме је Републичка комисија одбила захтев за заштиту права у коме подносилац захтева није на најбољи начин схватио начин попуњавања Е-Изјаве у делу облика учествовања од стране изабраног понуђача који је поднео заједничку понуду.