Пословно удружење „Понуђачи Србије” у поступцима јавних набавки наставља са добро праксом едукације понуђача из целе Србије. Одржана је још једна успешна радионица „Добра пракса – успешне одлуке”.

ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ:

Јасмина Марковић – Анализа конкурсне документације – указивање на недостатке наручиоцу; прихватљиви и неприхватљиви додатни услови са аспекта Закона о јавним набавкама; техничке спецификације; најчешће грешке приликом припреме конкурсне документације; како спречити фаворизовање одређеног понуђача кроз техничке спецификације- радна тема са конкретном конкурсном документацијом, где су полазници радионице анализирали конкретну конкурсну документацију уз међусобну интеракцију са предавачима

Станица Радовић – Понуда групе понуђача и понуда са подизвођачем – не/примерени захтеви из конкурсне документације, обавезе чланова групе; обавезеподизвођача; садржина Споразума о заједничком наступу; примери из праксе

Владимир Ивић – Заштита права понуђача – који су добри аспекти, а шта треба мењати у Закону о јавним набавкама у вези са поступком заштите права понуђача; активна легитимација и рокови у пракси.