У оквиру реализације Програма “Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета”, успешно је одржана радионица за НАРУЧИОЦЕ 05. јула, у хотелу “Крагујевац. Радионица је организована уз подршку града Крагујевца.

ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ:

Јасмина Марковић ( Тендери доо ) – “Планирање јавних набавки и измене плана” (садржина плана јавних набавки, рокови и измене плана; правилно и поуздано планирање јавних набавки)

Станица Радовић ( Тендери доо) – “Добра конкурсна документација, предуслов за припрему прихватљиве понуде” (како припремити конкурсну документацију у поступку јавне набавке мале и велике вредности; који су прихватљиви, а који неприхватљиви додатни услови у конкурсној документацији; елементи критеријума – најнижа понуђена цена или економски најповољнија понуда; осврт на техничке спецификације)

Др Марко Шпилер ( Центар за менаџмент набавки ) – “Оквирни споразум” (садржина оквирног споразума, правила примене оквирног споразума, критеријуми и услови за доделу уговора; оправдана и неоправдана примена оквирног споразуме)