У оквиру реализације Програма “Мониторинг јавних набавки – већа конкуренција, већа уштеда буџета”, успешно је одржана радионица за понуђаче 21. јуна, у хотелу “Крагујевац. Радионица је организована уз подршку града Крагујевца.

ПРЕДАВАЧИ И ТЕМЕ:

Тема 1: “Припрема прихватљиве понуде” – Регистрација понуђача у Агенцији за привредне регистре; које су предности регистра понуђача – уштеда времена и трошкова; укратко о Порталу јавних набавки – подаци о објављеним позивима за подношење понуда; како правилно читати конкурсну документацију и на основу ње припремити понуду, паковање понуде и заштита; указивање наручиоцу на недостатке у конкурсној документацији; прихватљиви и неприхватљиви додатни услови у конкурсној документацији; елементи критеријума – шта може, а шта не бити прописано као елемент критеријума у конкурсној документацији.

Тема 2: “Заштита права понуђача” – Начин подношења захтева за заштиту права, садржина, рокови, активна легитимација у поступку заштите права понуђача; актуелни ставови Републичке комисије кроз праксу донетих Решења.

ПРЕДАВАЧИ

Стручни консултанти из фирме „Тендери доо” из Крагујевца, Станица Радовић и Слађана Ратинац, Инструктори практичари, са дугогодишњим искуством у области јавних набавки, обе сертификовани службеници за јавне набавке.

Владимир Ивић, адвокат и бивши председник Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки