У четвртак 09. децембра 2010 године, на дан борбе против корупције у Крагујевцу је на иницијативу Јагоде Ратинац, директора предузећа Тендери д.о.о., основано Удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки.

Коришћење јавних средстава од стране државних органа и организација, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, организација за обавезно социјално осигурање, јавних установа и јавних предузећа, односно набавке добара, услуга и радова наручилаца имају изузетан значај за привреду Србије.

Удружење “Понуђачи Србије” заговара увођење тржишне и фер конкуренције у поступцима јавних набавки, заснованих на европском систему вредности.

Циљеви Удружења су унапређење јавности и одговорности у поступцима јавних набавки, као и подизање нивоа законитости и правичности.

Удружење “Понуђачи Србије” је најавило организовање заједничког промотивног наступа на сајмовима и презентацијама, а превиђено је стручно усавршавање чланова кроз организовање семинара и радионица. Члан Удружења “Понуђачи Србије” може бити било које правно или физичко лице из Србије које тежи ка позитивним променама на овом пољу.

Суочени са праксом у јавним набавкама, понуђачи су закључили да би формирање невладине асоцијације допринело, како квалитету понуда и већој економији трошења буџетских средстава, тако и стварању предуслова за бржу европску интеграцију Србије.