Кликом на слику отворићете линк који ће Вам омогућити да прочитате понуђене законе и правилнике


Подзаконски акти који су усклађени са новим Законом о јавним набавкама (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2019″)

 • Правилник о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки
 • Правилник о поступку отварања понуда
 • Правилник о поступку и условима за стицање сертификата за службеника за јавне набавке и вођење Регистра службеника за јавне набавке
 • Упутство за коришћење Портала јавних набавки
 • Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (ИИК)
 • Правилник о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
 • Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача
 • Динарска вредност европских прагова

Правилници који су усклађени са одредбама ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ( Сл. гласник бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

 • ПРАВИЛНИК о форми и садржини плана набавки и извештаја о извршењу плана набавки
 • ПРАВИЛНИК о садржини извештаja о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама
 • ПРАВИЛНИК о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова
 • ПРАВИЛНИК о начину доказивања испуњености услова да су понуђена добра домаћег порекла
 • ПРАВИЛНИК о грађанском надзорнику
 • ПРАВИЛНИК о форми и садржини захтева за мишљење о основаности примене преговарачког поступка