Како бисмо понуђаче упознали са ставовима Републичке комисије за заштиту права и олакшали им примену нових законских одредби, представљамо још једну анализу решења.

Анализа решења Републичке комисије
у отвореном поступку јавне набавке
(услуга збрињавања опасног и неопасног индустријског отпада)
усмерена је на
Изјаву о испуњености услова за квалитативни избор привредног субјекта,
те је најпре потребно напоменути да су у складу са чланом 111. и 114. Закона о јавним набавкама (ЗЈН) дефинисани
Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта
и да они обухватају:
основе за искључење и
критеријуме за избор привредног субјекта.

Из садржине Одлуке о обустави поступка за партију 4 и Одлуке о додели уговора за партију 6, Републичка комисија је констатовала следеће:
Понуду подносиоца захтева (коју чини група понуђача) ради учешћа у партијама 4 и 6 предметног поступка јавне набавке, наручилац је одбио
позивајући се на одредбу члана 144. став 1. тачка 2. ЗЈН уз образложење да у делу изјаве, који је насловљен „Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта” а у оквиру њега „Критеријуми за избор привредног субјекта” понуђачи који су поднели предметну понуду нису навели да испуњавају услове техничког и стручног капацитета.

Како је чланом 93. став 1. ЗЈН прописано да конкурсна документација мора да буде сачињена на начин да омогући припрему и подношење понуде, односно пријаве, увидом у конкурсну документацију сачињену и објављену на Порталу јавних набавки, Републичка комисија је утврдила да иста не садржи изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта као један од образаца докумената који чине саставни део понуде, већ садржи образац насловљен као “Списак извршених услуга — стручне референце” и образац насловљен као “Потврда о референтним набавкама”.

Такође, у оквиру дела конкурсне документације “Упутство понуђачима како да сачине понуду”, за понуђаче нису дата додатна упутства у вези са припремом понуде у делу који се односи на садржину изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, односно не садржи додатна упутства за понуђаче на околност начина на који су у оквиру изјаве дужни да потврде да испуњавају тражене критеријуме за квалитативни избор, већ је наведен линк који омогућава приступ општем техничком упутству које се налази у оквиру Портала јавних набавки, а који се односи на попуњавање е-Изјаве. )
Сходно наведеном, садржина изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта које су у понуди подносиоца захтева приложене, као и у понуди изабраног понуђача, није идентична садржини стандардног обрасца изјаве о испуњености критеријума (утврђеној од стране Канцеларије за јавне набавке, у складу са европским јединственим документом о набавци утврђеним од стране Европске комисије и објављеним на интернет страници наведеног органа).

Одлуку о обустави поступка за партију 4 и Одлуку о додели уговора за партију 6, наручилац је донео посматрајући разлике у подацима приложених изјава подносиоца захтева за заштиту права и изабраног понуђача на следећи начин:

• Понуђачи који чине групу која је поднела наведену понуду (подносилац захтева за заштиту права) -,

У делу техничког и стручног капацитета где год је постојала могућност да се означи одговор са “ДА”, исти су и означили и након тога навели одговарајуће детаље (иако наведено није било део изјаве).
Једино поље које је обележено са „НЕ” се односило на питање „Да ли је релевантна документација доступна у електронском облику?”, не наводећи „да су у последње три године пре истека рока за подношење понуда успешно извршили услуге збрињавања отпада са уљем и мазутом и отпадних масти у укупној вредности од најмање 3.500.000,00 динара без ПДВ (за партију 4), тј. нису навели “да су у последње три године пре истека рока за подношење понуда успешно извршили услуге збрињавања отпада који садржи азбест у укупној вредности од најмање 1.200.000,00 динара без ПДВ” (за партију 6).

• Са друге стране, изабрани понуђач

(на основу одлуке о додели уговора за партију 6) навео је конкретне податке о доказима којима располаже на околност да је у последње три године пре истека рока за подношење понуда успешно извршио услуге збрињавања отпада који садржи азбест у укупној вредности од најмање 1.200.000,00 динара без ПДВ у уговореном року, обиму и квалитету и да у гарантом року до дана издавања потврде није било рекламација на исте.

ЗАКЉУЧАК:

Напред наведено указује на закључак да су понуђачи који су поднели понуде ради учешћа у предметном поступку јавне набавке, приликом сачињавања изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта приложених као њихов саставни део
поступали на различит начин, сходно томе како су разумели да је потребно да искажу тражене податке,
будући да конкурсна документација није садржала образац поменуте изјаве, нити су постојала детаљна упутства о начину исказивања података у изјави.
Став Републичке комисије у вези са конкретним поступком јавне набавке је да пропусти у сачињавању конкурсне документације сачињене и објављене на Порталу јавних набавки ради спровођења истог не могу ићи на штету понуђача.
Такође, у насталој ситуацији наручилац није имао законски основ да утврди да је понуда подносиоца захтева неприхватљива у смислу члана 144. став 1. тачка 2) ЗЈН, при чињеници да су због недостатка у конкурсној документацији у спорној изјави наведени подаци нејасни и недовољни за правилно утврђивања чињеничног стања.
С тога, наручилац је дужан да понови фазу стручне оцене понуда достављених ради учешћа у партијама 4 и 6.

Став Републичке комисије у овој одлуци потврђује и досадашњу праксу, да се понуде припремају на основу захтева и услова дефинисаних у конкурсној документацији и да привредни субјекти не могу сносити последице лоше припремљене конкурсне документације. Такође, у поступцима јавних набавки наручилац је дужан да поступа сходно начелу једнакости привредних субјеката и у свим фазама поступка обезбедити једнак положај свим понуђачима.

САДРЖИНУ РЕШЕЊА ПРОЧИТАЈТЕ НА ЛИНКУ.