Након поступка спровођења стручне оцене понуда следи доношење одлуке о додели уговора уколико је наручилац утврдио да су се за исто стекли и услови. Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење понуда и иста мора бити образложена и објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Понуђачима је већ добро познато да подношењем захтева за заштиту права могу да укажу наручиоцу на повреде појединих прописа уколико постоји активна легитимација у поступку. Што се тиче рока за подношење захтева за заштиту права у поступцима јавних набвки где се оспоравају радње наручилаца након истека рока за подношење понуда, захтев је благовремен уколико се поднеси у року од 10 дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки. Све ово наведено указује на чињеницу да се донете одлуке од стране нуричилаца могу оспорити искључиво у поступку заштите права на начин и у роковима који су прописани одредбама ЗЈН, од стране активно легитимисаних лица која употребом захтева за заштиту права, као дозвољеног средства, активирају ту врсту контролног менанизма.

Управо је ово и одговор на ситуацију у којој је наручилац након донете одлуке незаконито поновио стручну оцену понуда по приговору понуђача и на тај начин донео нову одлуку у којој је уговор доделио понуђачу који је уложио приговор. Важно је нагласити да одредбама ЗЈН не постоји никакав правни основ да наручилац на основу било ког поднеска изузев захтева за заштиту права измени или стави ван снаге донету одлуку о додели уговора. Такође, овакво поступање понуђача који подноси приговор је противно одредбама ЗЈН и у делу који се односи на плаћање таксе, односно у овом случају избегавања плаћања исте у складу са чланом 225 ЗЈН.

У вези горе наведене ситуације постоји и став Републичке комисије за заштиту права у којој је на основу решења број 4-00-704/2021 од 10.11.2021.године усвојен захтев за заштиту права подносиоца захтева у коме је наручилац након донете одлуке извршио поновну стручну оцену понуде на основу приговора понуђача и тим поводом донео нову одлуку у којој је уговор доделио понуђачу који је уложио приговор. Овакво поступање наручиоца није могуће и став Републичке комисије је да одлука донета од старне наручилаца може бити оспорена искључиво у поступку заштите права на начин и у роковима који су прописани одредбама ЗЈН и од стране лица које има активну легитимацију.

Наведено решење можете прочитати кликом на линк.