У поступцима јавних набавки наручиоци могу да дефинишу прописе у оквиру конкурсне документације у складу са својим потребама, без обзира да ли то у неком моменту понуђачима изгледа као да су услови дискриминишући или да ограничавају конкуренцију. Креирањем конкурсне документације наручиоци прописују количине, цене, као и техничке карактеристике које одговарају њиховим потребама, а да при том исти буду препрека појединим понуђачима да поднесу понуду у конкретном поступку.

Пракса Републичке комисије показала је да у ситуацијама у којима услови из конкурсне документације наводе на закључак да одређени услов може испунити евентуално само један понуђач, не мора да значи да је услов дискриминишући.
У конкретном случају ситуација је следећа, Наручилац је у конкурсној дoкументацији у делу „Техничка средства и мере за обезбеђење квалитета” као захтеваног услова у погледу техничког капацитета за квалитативни избор привредног субјекта , прописао да понуђач између осталог треба да поседује Овлашћење за дистрибуцију на територији Републике Србије и закључен уговор са произвођачем или овлашћење за учествовање издато од произвођача опреме, представништва произвођача, ексклузивног заступника на територији РС или носиоца дозволе за стављање у промет .

Из наведеног услова који је наручилац прописао произилази да постоји само један представник произвођача који је носилац уписа у Регистар медицинских средстава. Исход у коме постоји само један произвођач/понуђач који испуњава наведене услове не значи да исти не може дати овлашћење за дистрибуцију другим понуђачима, односно да закључи уговор са већим бројем понуђача који ће конкретно добро имати на располагању и са истим моћи да учествују у поступку јавне набавке.

По ЗЈН не постоји ограничење у смислу набавке добара од конкретног добављача односно сасвим је допустиво да један произвођач испоручује добра већем броју понуђача који учествују у поступку јавне набавке и да при том креирају сопствене цене за понуђена добра. Овакав став заузела је Републичка комисија која је донела решење бр. 4-00-30/2021 од 08.02.2021.године у коме је одбила захтев за заштиту права подносиоца захтева уз образложење да уколико постоји само један представник произвођача који је носилац дозволе за упис медицинских средстава, не значи да је наручилац у том случају ограничио конкуренцију нити прописао дискриминишући услов. Произвођач који поседује овлашћење или је носилац дозволе за лек може да закључи уговор о промету лекова на велико са свим правним лицима који врше промет лекова на велико.

Наведено решење можете прочитати кликом на ЛИНК.