Након обраћања Удружења „Понуђача Србије” Канцеларији за јавне набавке у вези са тумачењем законских одредби којe се односe на члан 130. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), односно на коришћење капацитета других субјеката, а у вези са изјавом за квалитативни избор привредног субјекта и регистрацијом на портал јавних набавки, добијено је и званично мишљење.
У мишљењу се наводи да је понуђач који користи капацитете других субјеката, дужан да достави засебну изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта чије капацитет користи, а самим тим, поменути субјект је дужан да се региструје на порталу јавних набавки.

Када је у питању доказивање техничког капацитета, уколико понуђач поседује УГОВОР О ЗАКУПУ предметне опреме, у овом случају се не ради о коришћењу капацитета другог субјекта већ капацитету понуђача који је закупио одређену опрему.
Ово мишљење је поткрепљено следећим образложењем:
Формални носилац права употребе предмета закупа у периоду важења уговора о закупу је закупац, у овом случају понуђач, тако да се предмет уговора о закупу једино може сматрати његовим капацитетом, а не капацитетом другог субјекта, односно закуподавца.

У решењу Републичке комисије за заштиту права (које се налази у прилогу) на страни 8, изнета је констатација да, у конкретном случају изабрани понуђач није био у обавези да за привредног субјекта који је закуподавац механизације достави засебну Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, из разлога што механизација којом изабрани понуђач располаже по основу уговора о закупу, не представља капацитете других субјеката, који ће бити укључени у извршење уговора о јавној набавци, већ је реч о сопственом капацитету по основу уговора о закупу.

Закуподавци механизације којом понуђач располаже на основу закупа, нису понуђачи или учесници у понуди у конкретном поступку јавне набавке.
Предметни уговор ће извршавати понуђач користећи наведену механизацију по основу уговора о закупу, као сопствени технички капацитет.

Из напред наведеног може се закључити да Канцеларија за јавне набавке и Републичка комисија за заштиту права заузимају исти правни став по питању коришћења капацитета другог субјекта, а када је у питању облигациони однос између закупца и закуподавца. За конкретну ситуацију правна пракса је уједначена, те ће привредни субјекти знати како да поступају и на који начин да доказују коришћење капацитета других субјеката.

Удружење „Понуђачи Србије” наставиће да комуницира са надлежним органима и организацијама у вези са тумачењем и разјашњењем свих недоумица у пракси, а како би смо заједничким снагама унапредили систем јавних набавки у Србији и што боље имплементирали нове законске одредбе.

Садржину званичног одговора Канцеларије за јавне набавке прочитајте на ЛИНКУ
Садржину Решења Републичке комисије прочитајте на ЛИНКУ