Обавештавамо све актере у поступцима јавних набавки да је Канцеларија за јавне набавке одговорила нашу Молбу за унапређење функција новог портала.

Молбу прочитајте на ЛИНКУ, док одговор Канцеларије преносимо у целости:

“Поштовани,

У вези са вашом молбом за унапређење функција новог Портала јавних набавки, обавештавамо вас следеће:

У вези са питањем које се односи на коришћење капацитета других субјеката, указујемо да је Портал јавних набавки у овом делу у потпуности у складу са чланом 118. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН), тако да, уколико понуђач користи капацитете других субјеката, дужан је да за субјекта чије капацитете користи достави засебну изјаву о испуњености критеријума. Самим тим дужан је и да се региструје на Порталу.

Поводом молбе да Канцеларија за јавне набавке објави званично мишљење да ли се један привредни субјект у предметном поступку јавне набавке може обавезати да своје техничке капацитете стави на располагање већем броју привредних субјеката који учествују у поступку, указујемо на одредбе члана 130. став 4. ЗЈН којим је прописано да ако привредни субјект користи капацитете других дубјеката, мора наручиоцу да докаже да ће имати на располагању потребне ресурсе за извршење уговора, прихватањем обавезе других субјеката да ће те ресурсе ставити на располагање привредном субјекту. ЗЈН у овом делу не поставља друга ограничења.

У погледу стручне оцене понуда и доношења одлуке о додели уговора/обустави поступка, указујемо да ће бити омогућено наручиоцима објављивање једне одлуке о додели уговора/обустави поступка за све партије.

У вези са питањем које се односи на увид у понуде, указујемо да ће бити омогућено да понуђач истовремено затражи изврши увид у све партије, за које је поднео понуду.

У вези са потписивањем и оверавањем докумената подсећамо да је Канцеларија за јавне набавке предложене напомене предвидела у Смерницама за припрему конкурсне документације које је објавила на својој интернет страници.

Што се тиче фаворита, напомињемо да наручилац може да „рашчекира” фаворите након поступка јавне набавке, осим уколико је поднео понуду, уколико је поставио захтев за додатним информацијама или појашњењима или уколико је поднео захтев за заштиту права.

Поводом навода из вашег дописа који се односе на пријем порука и њихово евентуално брисање, указујемо да ће бити омогућено складиштење ових података у посебном делу Портала.

У погледу ограничења броја карактера, примећено је да понуђачи неисправно користе Портал у овом делу. Наиме, приликом постављања захтева за додатним информацијама или појашњењима, потребно је да понуђач посебно унесе свако питање и наводе везано за исто и да на исти начин поступи са свим осталим питањима, односно захтевима. Такође, Портал омогућава да понуђач захтеву приложи и неки други документ којим може да потврди наводе из захтева. Што се тиче подношења захтева за заштиту права, на Порталу су већ урађене одређене промене према којима подносилац искључиво учитава документ захтева за заштиту права и при томе нема никаквих ограничења броја карактера.”