Што се тиче важности  попуњавања Изјаве о квалитативном избору привредног субјекта као и  тачности података који се у исту уносе, већ је било речи. Понуђачи су упознати са чињеницом да је исправно попуњена Изјава о квалитативном избору привредног субјекта полазна основа да наручилац на основу ње, сходно члану 119. Ставу 1. ЗЈН захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у року не краћем од пет радних дана достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама. Јасно је да само оно што је наведено у Изјави може да буде основ да наручилац захтева конкретне доказе. Такође, говорили смо и о томе да све оно што није наведено у Изјави, представља основ за одбијање понуде.

Међутим, шта се дешава у ситуацији када понуђач у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у оквиру захтеваног стручног и техничког капацитета само препише описе критеријума које је наручилац навео у конкурсној документацији по принципу copy/paste и на тај начин потврди да исте поседује, без икаквог навођења појединости као што су број уговора, датума, износа, имена и презимена запослених/ангажованих кадрова или квалификације. Пракса Републичке комисије, доноси нам одговор на напред поменуту ситуацију. Уколико понуђач достави такву Изјаву, у којој би се само прописао услов из конкурсне документације, без навођења конкретних појединости које се тичу доказа, Републичка комисија заузима став да на основу ње не може да утврдити стварну садржину понуде и да самим тим нема ни правног основа да наручилац, сходно члану  119. Став 1. ЗЈН,   захтева од овог понуђача, иако је доставио економски најприхватљивију понуду, да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

Оваква ситуација је специфична и као што можемо да закључимо, сваки понуђач приликом попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, истој мора придати посебан значај и мора водити рачуна о томе да образложи и одговори на све захтеве наручиоца, при том уписујући појединости из конкретних доказа, као што су нпр. издавалац доказа, износ референце, име и презиме стручних кадрова…..  без обзира да ли се ради о испуњености услова за обављање професионалне делатности, финансијском и економском или техничком и стручном капацитету. Јер, понуда у којој Изјава није попуњена са оваком пажњом и која не садржи конкретне појединости из доказа, може бити основ да у поступку стручне оцене понуда таква понуда буде одбијена.

Чињенице из свега горе наведеног потврђене су и ставом Републичке комисије за заштиту права. Наиме решењем број 4-00-935/2021. Од 26.01.2022.године Републичка комисија је усвојила захтев за заштиту права подносиоца захтева у коме је оспоравао понуду изабраног понуђача који је приликом попуњавања Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор само преписао захтеване услове из конкурсне документације и додао да исте поседује. Овако попуњеном Изјавом, наручилац не може да утврди стварну садржину конкурсне документације из чега произилази да не може ни да поступа у складу са чланом 119 . став 1. ЗЈН.

Кликом на линк можете да прочитате наведено решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.