Како  би учествовали у жељеним поступцима јавних набавки понуђачи морају да поседују одговарајуће финанскијске и економске капацитете,  техничке и стручне капацитете као и да испуне све остале услове прописане конкурсном документацијом како би њихова понуда у конкретном поступку била прихватљива. У конкретној ситуацији ради се о кадровском капацитету, начину на који је прописан и да ли као такав обезбеђује привредним субјектима да имају способност да изврше уговор. 

Није редак случај да наручиоци приликом креирања конкурсне документације прописују  услове који нису у логичкој вези са предметом јавне набавке, дискриминишући су  и  некада се косе не само са Законом о јавним набавкама већ и са другим законима који такође важе у поступку јавне набавке, а којима  се утврђују  друге области које су у вези са конкретним  предметом јавне набавке.

Овог пута ћемо указати понуђачима на услов којим наручилац захтева од понуђача да за лица која ангажује по основу уговора о допунском раду достави ППП-ПД пријаве од послодавца код кога су иста лица стално запослена. Наручилац је конкурсном документацијом прописао услов да понуђач достави сагласност послодавца за лице које је код понуђача ангажовано по основу уговора о допунском раду, а код конкретног послодавца је у сталном радном односу. Овако прописан услов из конкурсне документације у супротности је и са законом о раду у коме ни у једном делу није прописано да је послодавац у обавези да даје било какве сагласности у вези са закљученим уговорима о раду са запосленима. Наиме, закон не прописује обавезу запосленог, да мора захтевати сагласност од послодавца са којим има закључен уговор о раду, уколико жели са другим послодавцем да закључи Уговор о допунском раду, нити услов да послодавац мора дати сагласност запосленом да би друга фирма, могла да га ангажује, по основу уговора о додатним пословима. Даље, у поступку јавне набавке дужност за испуњавање услова прописаних конкурсном документацијом имају привредни субјекти који подносе понуду, тако да условљавање за добијање сагласности од стране неког привредног субјекта који не учествује у поступку јавне набавке не може бити валидан услов прописан од стране наручиоца.

 Сходно члану 130. Ставу 3. ЗЈН привредни субјект може ради доказивања критеријума за квалитативни избор из члана 117. ЗЈН да користи капацитете других субјеката без обзира на правну природу њиховог међусобног односа.  Имајући у виду одредбу наведеног члана Закона о јавним набавкама као и то да је привредни субјект у циљу испуњења услова из кадровског капацитета ангажовао лица по основу уговора о додатним пословима, није ни у каквој обавези да наручиоцу доставља сагласности привредних субјеката код којих су ангажована лица запослена по основу уговору о раду јер ти привредни субјекти нису ни у каквој вези са конкретним поступком јавне набавке.

Неоснованост овако прописаног услова кадровског капацитета потврђује и став Републичке комисије кроз решење број 4-00-637/2021. Од 10.09.2021.године.  У наставку можете кликом на линк прочитати Решење Републичке комисије у вези ове ситуације