Приликом подношења понуда у поступцима јавних набавки понуђачи често долазе у ситуацију да понуде цену за коју наручиоци сматрају према својим истраживањима тржишта да су неуобичајено ниске, а самим тим и неприхватљиве за дати поступак јавне набавке за који су расписали конкурсну документацију. Међутим, овде се поставља питање на који начин наручиоци спроводе поступак истраживања тржишних цена и који су то услови на основу којих они одбијају понуде понуђача као неприхватљиве јер нису у складу са чланом 143. ЗЈН.

У поступку јавне набавке у којој понуђач поднесе понуду за коју наручилац сматра да садржи неуобичајено ниску цену, исти је дужан да од конкретног понуђача захтева образложење цена и трошка наведеног у понуди у примереном року. Понуђач има право да своју цену креира у складу са принципима слободног тржишта уз поштовање свих позитивних правних прописа Републике Србије. Такође, понуђачи у оквиру својих понуда могу понудити цене добара, услуга или радова које су ниже од конкурентских, а да при том те цене не морају нужно да представљају и неуобичајено ниске цене.

Чињеница је да понуђачи могу да понуде цене које су знатно испод цена других понуђача као и испод процењене вредности понуде. Конкретна понуда понуђача може ићи испод границе економске оправданости и без остварене добити, а да је крајњи циљ понуђача стицање референце. Са друге стране наручиоци могу да у случају неиспуњења уговорних обавеза од стране понуђача реализују средство финансијског обезбеђења или да одбију понуду у неком другом поступку ако понуђач не изврши уговор из предметног поступка јавне набавке.

Наведену ситуацију потврђује и Решење Републичке комисије бр. 4-00-87/2021 од 16.03.2021.године у којој је захтев за заштиту права усвојен иако је понуђена цена подносиоца захтева испод цене других понуђача. Овде такође, Републичка комисија указује на чињеницу да укупна понуђена цена подносиоца захтева која се разликује од цене коју наручилац сматра тржишно реалном као тржишно упоредивим ценама, ме мора нужно да подразумева да се ради о цени која је неуобичајено ниска у смислу члана 143.ЗЈН.

Напред наведено управо значи да је Републичка комисија приликом одлучивања у поступцима заштите права, поднетих на неуобичајено ниску понуду по важећем Закону о јавним набавкама, наставила да заузима исти став који је имала и приликом примене претходно важећег закона.

Решење Републичке комисије можете прочитати кликом на линк.