Након прегледа и стручне оцене понуда наручиоци утврђују да ли су се стекли услови за доделу уговора. Начин и садржина донете одлуке су јасно прописане чланом 147.ЗЈН где је наручилац дужан да донету одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења. Ово је уобичајена пракса у јавним набавкама где се након прегледа и стручне оцене понуда врши додела уговора.
Са друге стране има и ситуација у којима постоје доказиви разлози које је немогуће предвидети у време покретања поступка јавне набавке и који изискују доношење одлуке о обустави поступка. Законом о јавним набавкама су прописане ситуације у којима наручилац може да донесе одлуку о обустави поступка која да би била валидна и у складу са ЗЈН мора бити детаљно образложена са свим неопходним детаљима који указују на разлоге који оправдавају одлуку наручиоца да обустави поступак. Да би наручилац донео одлуку о обустави поступка мора да у оквиру исте обухвати све податке из извештаја о поступку јавне набавке, односно разлоге за обустављање поступка као и упутство о правном средству. Само таква одлука о обустави поступка која је у свему у складу са чланом 147.ЗЈН може бити донета и објављена од стране наручиоца на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.
Свака одлука о обустави поступка донета од стране наручиоца која није објективно и детаљно образложена релевантним аргументима даје могућност понуђачима да оспоре правилност исте. Оваква ситуација је образложена и кроз решење Републичке комисије за заштиту права број 4-00-23/2023 од 19.01.2023.године.