У поступцима јавних набавки понуђачи велики фокус стављају на техничке спецификације. Kао и на оно што им је неопходно од машина, средстава, кадрова како би могли у потпуности да одговоре на услове које је наручилац прописао конкурсном документацијом и тиме обезбеде себи посао. Техничке спецификације управо представљају све оне предности које понуђач има у односу на конкуренцију, а што је веома важно како би се реализовала одређена јавна набавка и добио уговор од стране наручиоца.

Овим путем желимо да укажемо и наручиоцима и понуђачима на једну важну ствар – Могуће је поднети понуду без достављања доказа техничке спецификације!! Али, само у случају када наручилац ни у једном делу конкурсне документације није прописао да је саставни део конкурсне документације и техничка спецификација. То је грешка наручиоца која се плаћа тиме да понуђач може да достави понуду без доказа техничке спецификације и да при том наручилац такву понуду не сме да одбије. Такве понуде су такорећи „празне” понуде, јер на основу њих наручилац не може да спроведе поступак стручне оцене понуда, не може да утврди да ли понуђач поседује одговарајући материјал, опрему, кадрове, са чим располаже, да ли испуњава одређена правила која се односе на пројектовање, контролу, технике градње, али и све друге техничке услове које наручилац може прописати конкурсном документацијом. Из тог разлога наручилац је дужан да приликом сачињавања конкурсне документације строго води рачуна о свим прописима и захтевима које има у погледу конкретне јавне набавке. На тај начин омогућава припрему и подношење понуда . Закон о јавним набавкама је чланом 93 ЗЈН. Веома јасан у делу који се односи на начин сачињавања конкурсне документације од стране наручилаца и делова које она садржи. Она мора бити сачињена тако да садржи све податке о предмету набавке, техничке спецификације, критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта, критеријуме за доделу уговора, услове уговора, обрасце докумената које подносе кандидати и понуђачи, информације о прописаним обавезама и друге информације потребне за припрему и подношење понуде.

Овакве ситуације, у којима грешке наручиоца могу скупо да коштају, се свакако у пракси дешавају, али је неопходно указати свим учесницима у поступцима јавних набавки како наручиоцима тако и понуђачима да са једне стране, наручиоци приликом сачињавања конкурсне документације имају у виду основна начела јавних набавки, прописе и одредбе које су прописане овим законом и да у оквиру исте укључе све неопходне елементе на основу којих би били у могућности да на несметан начин спроведу поступак стручне оцене понуда и са друге стране, понуђачи у Законом достављеном року су дужни да поставе питање наручиоцу или да траже додатне информације уколико сматрају да у конкурсној документацији постоје недостаци или неправилности.

Овакав став потврђује и Решење Републичке комисије број 4-00-875/2021 од 27.12.2021.године у коме се усваја захтев за заштиту права понуђача који је поднео захтев јер је његова понуда одбијена јер није садржала техничку спецификацију која иначе није ни била прописана конкурсном документацијом. Став Републичке комисије је да како наручилац није на јасан и недвосмислен начин предвидео обавезу понуђача да уз понуду доставе и попуњен образац „Техничка спецификација” , није ни у могућности да понуде понуђача у којима је изостављена техника спецификација одбије као неприхватљиве.

Наведено Решење републичке комисије можете прочитати кликом на линк.