Применом Новог закона о јавним набавкама уведени су прагови од којих почиње да се примењује ЗЈН. Правила примене ових прагова су прописана кроз чланове 27. И 28. ЗЈН у којима се одредбе овог закона не примењују на набавке добара, услуга и конкурса за дизајн чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара.

То практично значи да се на све оне набавке чије су процењене вредности испод 1.000.000 наручиоци нису дужни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама и исте објављују на Порталу јавних набавки. Како је нов начин функционисања портала јавних набавки у многоме олакшао спровођење поступака јавних набавки, а тиме и поступак подношења понуда од стране понуђача, утицао је и на то да многи наручиоци своје набавке чије су процењене вредности испод 1.000.000 динара (за набавку добара или услуга) спроводе на Портал као отворене поступке. Такво поступање наручиоца је у потпуности оправдано, међутим проблем настаје када је у питању поступак заштите права.

Овде се поставља питање да ли понуђач који учествује у поступку набавке где је процењена вредност испод 1.000.000 динара (за набавку добара или услуга) може да поднесе захтев за заштиту права? Досадашња пракса али и став Републичке комисије за заштиту права је такав да не постоји законски основ за покретање поступка заштите права поводом поступања наручилаца у набавкама на које се у смислу члана 27. ЗЈН одредбе овог закона не примењују, нити законски основ за поступање овог органа. С тим у вези постоји и решење Републичке комисије број 4-00-8/2022 од 27.01.2022.године, у коме Републичка комисија одбацује захтев за заштиту права подносиоца захтева уз образложење да се на такву набавку у којој је процењена вредност испод 1.000.000,00 динара не може спровести поступак заштите права на поступање наручиоца иако је иста објављена на Порталу јавних набавки.

Наведено решење Републичке комисије можете прочитати кликом на линк.