Приликом уређења и објављивања конкурсне документације, наручиоци често као њен саставни део прописују и пројектно техничку документацију. У зависности од предмета набавке, тајности и обимности, неке пројектно техничке документације је могуће преузети на Порталу, док је за неке неопходно преузимање у просторијама наручиоца.
Везано за напред описану ситуацију анализирали смо решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки под бројем: 4-00-305/2022.
У овом случају се конкретно ради о поднетом захтеву за заштиту права у којем је подносилац захтева оспоравао повреде члана 7,8,9,93 и 98 ЗЈН које је наручилац начинио. У вези са горе наведеним, подносилац захтева је истакао да је наручилац у конкурсној документацији за предметну јавну набавку у предмеру и предрачуну радова, између осталог захтевао да понуђач мора да уради светлотехнички прорачун са светиљкама које нуди како би доказао да је то адекватна замена, истичући да наручилац ни у једном делу није навео који ниво осветљења се треба постићи при замени светиљки, са предспојним справама и свим осталим потребним материјалом причвршћивања светиљки. Светиљке се уграђују на постојећу конструкцију објекта на начин условљен конструкцијом светиљке или помоћу специфичног помоћног прибора. Подносилац захтева је даље појаснио да је неопходно доставити комплетну техничку документацију на основу које се може утврдити да понуђена светиљка одговара пројектованој. Подносилац захтева је објаснио да је немогуће сазнати конкретне детаље за формирање понуде без техничке спецификације, односно пројекта, цртежа и остале техничке документације. Услед напред описане ситуације подносилац захтева је од наручиоца тражио путем имејла да му достави документацију неопходну за припрему понуде и то конкретно прорачун осветљења део техничког описа из пројекта везан за одабир светиљка и прорачун, димензије објекта и тачан положај светиљка висина и растојање. Наручилац је одговорио на захтев подносиоца даљим текстом: „Увид у пројектно-техничку документацију можете извршити сваког радног дана у просторијама општинске зграде Општинске управе Горњи Милановац, ул Тихомира Матијевића бр.4, пети спрат канцеларија бр.9 или бр.2 и то у времену од 7:30 до 15:30“. Из садржине цитираног одговора наручиоца подносилац захтева је закључио да је „наручилац одбио да достави документацију путем електронске поште“. Према тврдњи подносица захтева „ у наведеној канцеларији никог није нашао“, због чега је путем Портала јавних набавки упутио питање за додатно појашњење, те је дана 06.04.2022 године, од наручиоца. На указивање подносиоца захтева, наручилац је тек 15.04.2022 године, одговорио да је у конкурсној документацији захтевао да заинтересовани привредни субјекти изврше обилазак локације. У вези са горе наведеним, подносилац захтева истиче да иако је обишао локацију није му омогућен увид у пројектно-техничку документацију за наведени објекат „ са образложењем, да је иста некомплетна и да ће бити достављена путем Портала јавних набавки“. Из оваквог поступка наручиоца,подносилац захтева је посумњао да пројектно-техничка документација за наведени објекат да уопште постоји. Имајући у виду садржину конкурсне документације,садржину одговора наручиоца који је добио подносилац захтева у вези са његовим захтевом за увид у техничку документацију и указивањима у вези са предвиђеном техничком спецификацијом, произилази да је увид у пројектно-техничку документацију заиста био неопходан понуђачима како би сачинили прихватљиву понуду. Стога је, по оцени Републичке комисије, наручилац био дужан да сходно цитираним одредбама 93.и 98. ЗЈН, предузме све расположиве мере како би понуђачима омогућио увид у пројектно-техничку документацију, будући да је иста била неопходна како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде.
Из наведеног Решења Републичке комисије произилази закључак да су наручиоца на захтев понуђача у обавези да дозволе увид у пројектно техничку документацију уколико је то неопходно ради формирања јединичних цена и саме понуде.