Први ставови Републичке комисије за заштиту права односе се на следеће активности наручиоца и указивања подносиоца захтева у конкретном поступку јавне набавке:

• Од стране подносиоца захтева, указано је Републичкој комисији да је наручилац у конкурсној документацији у делу „Упутство понуђачима како да сачине понуду”, навео обавезу понуђача да уз понуду пошаљу и узорке како би наручилац утврдио да ли је понуда одговарајућа (уз напомену да ће понуда привредног субјекта који не достави уз понуду и узорак бити одбијена као неприхватљива). Међутим, није био јасан разлог због којег наручилац захтева достављање узорака, тј. да ли је достављање тражено ради провере техничке карактеристике понуђених добара или је битно само да исти буду достављени уз понуду.

Републичка комисија је констатовала да конкурсна документација у овом делу није израђена на начин који би успоставио нужне предуслове да понуде свих понуђача буду оцењиване под унапред познатим у свему идентичним условима уз обезбеђење неопходних механизама у циљу гарантовања изостанка евентуалне субјективности приликом провере узорака, што све представља искључиве обавезе и одговорности наручиоца са становишта одредби члана 9., те члана 41. став 1., 93. став 1. у вези са чланом 98. став 3. ЗЈН.

• У делу конкурсне документације који је насловљен као „Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума” према наводима подносиоца захтева није дефинисано на који ће се начин доказивати да не постоје основи за икључење који се односе на: обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, сукоб интереса, непримерен утицај на поступак и давање неистинитих података и недостављање доказа, и да је кроз појашњења конкурсне документације наручилац прецизирао да ће доказно средство на наведене околности бити поновљена изјава понуђача.

Републичка комисија на основу наведеног указује да је, с обзиром на одредбе члана 118. став 1. у вези са чланом 121. ЗЈН. реч о основима искључења који су по својој природи такви да у односу на њих привредни субјекти дају сопствену изјаву на околност да исти не постоје, као и да је чланом 11. став 1. тачка 7. Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки („Службени гласник РС”, број 92/2020), прописано да се образац понуде припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи и изјаву о интегритету којом понуђач, поред осталог, гарантује тачност података у понуди, што значи да истинитост дате изјаве у овом делу представља обориву претпоставку у фази стручне оцене понуда.

• У делу конкурсне документације који је насловљен као „Образац структуре понуђене цене”, наручилац је поред предмета јавне набавке захтевао од понуђача додатну опрему коју нијe прописао конкурсном документацијом.

Републичка комисија констатује да је на основу увида у садржину Модела уговора који у складу са чланом 2. став 6. тачка 7) Правилника о садржини конкурсне документације, утврдила да истим није као уговорна обавеза понуђача са којим ће бити закључен уговoр о јавној набавци предвиђено да „да” наручиоцу на коришћење додатну опрему, те да такав захтев имплицира да наручилац није поступио на начин који би био у складу са одредбама чланова 9., 41. став 1., 93. став 1. у вези са чланом 98. став 3. ЗЈН, те члана 2. став 1. тачка 2. ЗЈН и члана 12. став 1. тачка 2. Правилника о садржини конкурсне документације у поступцима јавних набавки.

Напомињемо да се против одлуке Републичке комисије не може изјавити жалба али може се покенути Управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 15 дана од дана достављања одлуке подносиоцу захтева.