Обликовање понуда у више партија наручилац може да врши на основу објективнх критеријума узимајући у обзир предмет и обим поједине партије, како би се омогућило учешће како малих тако и средњих предузећа у поступку јавне набавке, када је то наравно оправдано. Са оваквом чињеницом су добро упознати како понуђачи тако и наручиоци који се и баве обликовањем предмета јавне набавке по партијама када је то неопходно. Међутим, увек постоје одређене ситуације које наводе на чињеницу, да је неке предмете јавних набавки неопходно обликовати по партијама како би учешће у поступку јавних набавки било омогућено свим заинтересованим понуђачима. Постоје јавне набавке у којима је предмет набавке састављен из различитих делова и позиција које захтевају различите врсте техничког и стручног капацитета, финансијског или економског капацитета као и испуњеност услова за обављање професионалне делатности.

Уколико се предметна набавка састоји на пример из две позиције које су међусобно повезане, а опет захтевају различите техничке спецификације, јер један од њих представља патент или је за њу потребна посебна дозвола, такве позиције треба обликовати у две партије и на тај начин обезбедити већу конкуренцију, односно могућност да један понуђач који не може да понуди позицију из једне партије, може зато да поднесе понуду за другу партију и тиме обезбеди своје учешће у поступку јавне набавке. Уколико би наручилац две различите позиције обликовао у оквиру једне партије нарушио би конкуренцију, учинио би да поједини понуђачи који би могли да понуде једну позицију не учествују у поступку јавне набавке јер не испуњавају услове за обе позиције.

Неопходност поделе различитих позиција на више партија у оквиру поступка јавне набавке је став који дели и Републичка комисија који је донела кроз решење број 4-00-11/2021 од 29.01.2021.године. У конкретном случају Републичка комисија је усвојила захтев за заштиту права у коме је подносилац захтева тражио од наручиоца да изврши поделу две позиције на две партије, јер како је прописано конкурсном документацијом, једна позиција представља патент односно заштићено добро које може да понуди само један понуђач и нико осим њега (овлашћеног дистрибутера) није у могућности да поднесе понуду, иако позиција два не представља добро заштићено патентом.

Наведено решење можете прочитати кликом на линк.