Опште је позната чињеница да приликом прописивања услова у конкурсној документацији наручиоци имају на располагању, основе за искључење, као обавезне услове које мора испунити сваки понуђач у поступку јавне набавке, али и додатне услове односно критеријуме за избор привредног субјекта, а који се односе на испуњеност услова за обављање професионалне делатности, економске и финансијске капацитете, као и техничке и стручне капацитете.

Што се тиче критеријума за квалитативни избор привредних субјеката, наручиоци их прописују сходно својим потребама имајући у виду предмет јавне набавке као и логичку везу са предметом јавне набавке. Они нису обавезни и не морају бити прописани конкурсном документацијом. Међутим, овде се поставља питање шта се дешава у ситуацији када наручилац уопште не пропише на пример технички и кадровски капацитет и тек приликом стручне оцене понуда утврди да исте није прописао конкурсном документацијом и под образложењем да је начинио „техничку грешку” донесе и објави Одлуку о обустави поступка.

На основу члана 93.став 1. и члана 114. Став 1. И 2. ЗЈН јасно је прописано како наручиоци треба да сачине конкурсну документацију. У ситуацијама када наручилац у документацији о набавци, изузме прописивање техничког или кадровског капацитета, последице оваквог пропуста наручиоца никако не треба да сносе понуђачи, већ је то одговорност само наручиоца који је креирао конкурсну документацију. У таквим ситуацијама наручилац је дужан да понови фазу прегледа и стручне оцене понуда и након спроведене стручне оцене понуда, одбије све неприхватљиве понуде како би на правилан и законит начин окончао поступак јавне набавке.

Овакво поступање наручиоца у коме не прописивање критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, приписује „техничкој грешци” на основу које објављује Одлуку о обустави поступка, није прихватљива ни са становишта праксе Републичке комисије. Управо у решењу Републичке комисије број 4-00-991/2020 од 11.12.2021.године усвојен је захтев за заштиту права подносиоца захтева у коме наручилац позивајући се на члан 147. Став 1. Тачка 3) објавио одлуку о обустави поступка, јер је у току обављања стручне оцене понуда увидео да није прописао технички и кадровски капацитет.

Наведено решење Републичке комисије можете прочитати кликом на линк.