Удружење „Понуђачи Србије” наставља да штити интересе понуђача, али и јавни интерес у поступцима јавних набавки. У прилог наведеном говори још један у низу поднетих Захтева за измену конкурсне документације којим је указано наручиоцу на недостатке јер је у великој мери ограничио конкуренцију и дискриминисао понуђаче.

Захтев је поднет у поступку јавне набавке „ЈАВНИ ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА – ПОВЕРАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРУ ПО МОДЕЛУ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА”.

У конкурсној документацији уочен је низ дискриминаторских услова који у великој мери ограничавају конкуренцију и могу имати за последицу подношење само једне понуде у поступку.

Неправилности се односе на:

• услове економског и финансијског капацитета
• услове образовних и стручних квалификација
• технички капацитет
• техничке спецификације
• несаобразност конкурсне документације у односу на предлог пројекта

САДРЖИНУ ЗАХТЕВА ПРОЧИТАЈТЕ НА ЛИНКУ