У циљу отклањања нејасноћа по питању доказивања услова из конкурсне документације у протеклом периоду су нам се јављали понуђачи са сличним питањима, а која су се углавном односила на поступак доказивања испуњености услова за обављање професионалне делатности у поступцима јавних набавки где су понуђачи подносили самосталне понуде уз ангажовање подизвођача.

У поступку јавне набавке наручилац може да дефинише да критеријум за избор у вези испуњености услова за обављање професионалне делатности испуњава привредни субјект који поседује доказе да је уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар, професионални регистар или други одговарајући регистар ако се такав регистар води у земљи у којој привредни субјект има седиште. Конкретно питање је шта је са понуђачима који у поступку јавне набавке наступају самостално уз ангажовање подизвођача и да ли они преко својих подизвођача могу да доказују испуњеност наведеног услова.

Доказивање испуњености овог критеријума који се односи на члан 115 ЗЈН не треба доводити у везу са чланом 130. става 5. ЗЈН у коме се доказивање критеријума за квалитативни избор односи на образовне и стручне квалификације из члана 124. Став 1. Тач.5) овог закона или на релевантно стручно искуство из члана 124. Став 1. Тач.1) и 2) овог закона где привредни субјект у поступку јавне набавке може користити капацитете других субјеката , уколико ће ти субјекти у својству подизвођача изводити радове и пружати услуге за које се тај капацитет тражи. Међутим, овде се конкретна ситуација односи на понуђаче који су своје понуде поднели самостално уз ангажовање подизвођача. Како би доказали испуњеност услова који се односи на обављање професионалне делатности из члана 115. ЗЈН, понуђачи који су поднели економски најприхватљивију понуду достављају доказ у коме потврђују да поседују потврду о упису у одговарајући регистар, одређено овлашћење или дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Наведу ситуацију потврђује и Решење Републичке комисије број 4-00-346/2021 од 11.06.2021.год. у којој се захтев за заштиту права одбија јер је конкретни понуђач као доказ о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта из члана 115 ЗЈН, навео дозволу надлежног органа коју поседује подизвођач кога је ангажовао у поступку јавне набавке, а не он као понуђач.

Решење Републичке комисије се може прочитати на линку.