У оквиру конкурсне документације наручилац дефинише критеријуме за доделу уговора углавном је тај критеријум цена. Међутим, поред цене као критеријума за доделу уговора, наручилац дефинише и резервне критеријуме како би на тај начин омогућио себи избор између два или више понуђача који понуде исту цену у конкретном поступку јавне набавке. У таквим ситуацијама као резервни критеријуми углавном се дефинишу начин и рок плаћања, рокови испоруке. Уколико наручиоцу пристигну понуде у којима су понуђачи понудили исте исте цене и рокове испорука, плаћања, тада наручиоци прописују да се избор најповољније понуде врши путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац врши јавно у својим просторијама уз присуство овлашћених представника понуђача чије понуде учествују у извлачењу. Овај поступак се мора унапред дефинисати у конкурсној документацији како би понуђачи били упознати са начином на који ће њихова понуда бити изабрана помоћу резервног критеријума. Поступак извлачења путем жреба се обавља на крајње једноставан начин уколико се процедура поступка испоштује као што је и прописано конкурсном документацијом. У пракси се дешава да долази до одређених неправилности и сумњивих ситуација које свакако не иду у прилог ни понуђачима, али ни наручиоцима који тај поступак не обаве у складу са прописаним. Оваква ситуација настаје када се у било ком смислу не спроведе поступак избора понуда, путем жреба, онако како је прописано конкурсном документацијом, али то мора бити прописано на један крајње фер и транспарентан начин, тако да сваки понуђач може да испрати целокупан ток догађаја и да се сложи са комплетним поступком. У конкретној ситуацији наручилац је покушао да фаворизује једног понуђача и његов назив на папиру напише тако да се просто отисак види и на другој страни папира и на тај начин приликом извлачења извуче тог истог понуђача. Такође, називе два понуђача је написао на једном листу папира који је затим поцепао на пола пресавио и ставио у провидну посуду. Описано понашање наручиоца, осим што је нерегуларно и коси се са начелом једнакости, изазива сумњу у непристарасност чланова комисије. Сваки покушај наручиоца да на било који начин фаворизује одређеног понуђача приликом вршења извлачења понуда путем жреба му неће ићи у корист, а такође је дужан да приликом састављања записника о жребу унесе све неопходне податке са којима ће се наравно и сви присутни понуђачи сложити.

Оваква ситуација је веома јасна и не оставља простор наручиоцима да врше било какво фаворизовање појединих понуђача, тако што ће се бавити недозвољеним радњама, јер је и сам поступак извлачења путем жреба јаван и на тај начин присутне стране увек могу да потврде исправност истог. Републичка комисија у оквиру решења број 4-00-682/2021 од 08.10.2021.године,заузела свој став по наведеној ситуацији у којој је усвојен захтев за заштиту права понуђача који је тврдио да је наручилац извршио радње које нису биле у складу са прописима из конкурсне документације и на тај начин фаворизовао изабраног понуђача. У оваквим случајевима Републичка комисија је става да је наручилац дужан да понови поступак стручне оцене понуда и у том случају да примену избора путем жреба спроведе тако да буде у складу са прописима из конкурсне документације.

Наведено решење републичке комисије можете прочитати кликом на линк