Од почетка примене новог Закона о јавним набавкама једна од значајнијих новина јесте припрема електронске понуде и достављање Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, која представља саставни део понуде.

Важност сваког елемента који чини Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта се не сме занемарити од стране понуђача, јер је управо она та која потврђује да не постоје основи за искључење, да понуђач испуњава захтеване критеијуме за избор привредног субјекта као и да испуњава критеријуме или правила одређена за смањење броја способних кандидата у складу са чланом 64.овог Закона, ако је применљиво.

Сваки податак у оквиру Изјаве мора бити истинит и поткрепљен доказима, које Наручилац има право да захтева од понуђача који поднесе економски најприхватљивију понуду. У том случају наручилац позива понуђача који је доставио економски најповољниију понуду да у примереном року не краћем од пет радних дана достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама.

Међутим, овде се поставља питање шта се дешава са понудама у којима понуђачи изоставе на пример да унесу податке о испуњености услова за обавање професионалне делатности, или податке о испуњености финансијског, економског, техничког или стручног капацитета у оквиру Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, а да при том за све наведене капацитете поседују и доказе.

Пракса је показала да се у оваквим ситуацијама наручилац ослања искључиво на податке који су наведени у Изјави и нема могућност да понуду која не садржи све податке у вези капацитета прописаних конкурсном документацијом у оквиру Изјаве разматра као прихватљиву, јер је предуслов за достављање доказа управо исправно попуњена Изјава о испуњености критеријума за избор привредног субјекта. Добро попуњена Изјава представља предуслов, који понуђачи морају испунити, како би наручилац имао законског основа да их позове да по истој доставе конктерне доказе. Оваква понуда се, по мишљењу Републичке комисије, сматра неприхватљивом из разлога што не испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта без обзира што конкретни понуђач у суштини поседује доказе за испуњење наведених критеријума.

Наведену праксу потврђује и Решење Републичке комисије бр. 4-00-400/2021 од 10.08.2021.године у коме Републичка комисија усваја захтев за заштиту права у коме подносилац захтева оспорава понуду изабраног понуђача који у својој Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта није навео сва техничка лица која поседује, а која су захтевана конкурсном документацијом иако је за иста по позиви наручиоца доставио све доказе.

Наведено Решење можете прочитати кликом на линк.