Када је реч о поступцима јавних набавки како од стране наручилаца тако и од стране понуђача најчешће можемо да чујемо да се дискутује о  томе који су основи за искључење, шта се све тражи од критеријума за квалитативни избор привредних субјеката, које су цене прихватљиве у конкретнм поступку, да ли понуђачи поседују захтеване сертификате, лиценце, дозволе за рад итд. Све су то наравно веома важни елементи који чине једну конкурсну документацију комплетном.  Међутим циљ  нас, као удружења које се бави заштитом права понуђача у поступцима јавних набавки јесте и да се поступак јавне набавке од стране наручиоца спроведе на један коректан начин који подразумева поштовање свих начела и одредаба ЗЈН. С тим у вези увек постоје занимљиве ситуације из праксе којима можемо да скренемо пажњу како понуђачима тако и наручиоцима. Овог пута реч је о изјави о постојању/непостојању сукоба интереса.

Обавеза наручиоца у поступцима јавних набавки је да предузме све потребне мере како не би дошло до корупције у било којој од фаза у поступку јавне набавке, како би се отклониле све евентуалне штетне последице корупције и како би учесници корупције били кажњени у складу са законом. Како наручиоце чине републички органи, органи аутономних покрајина, органи јединица локалних самоуправа, правна лица основана у циљу задовољења потреба у општем интересу, као и јавни наручиоци који обављају секторску делатност, привредна друштва која обављају секторску делатност као и други субјекти који обављају секторску делатност на основу искључивих и посебних права, сви они су веома одговорни за спровођење поступака јавних набавки који је у складу са законом о јавним набавкама.

Сукоб интереса између наручиоца и понуђача  обухвата ситуације у којима се доводи у питање њихова пристрасност и независност у конкретном поступку јавне набавке. Чланом 50. Ставом 8.ЗЈН прописано је да представници наручиоца  након отварања понуда или пријава потписују Изјаву о постојању или непостојању сукоба интереса. Из тога произилази да је   Изјава о непостојању сукоба интереса   управо документ у коме наручилац потврђује да између њега и понуђача не постоји сукоб интереса и да се поступак јавне набавке у том смислу одвија у складу са   законом о јавним набавкама.

Закон јасно прописује да се овакве Изјаве од стране представника наручилаца потписују након отварања понуда/пријава што је и једини логичан след догађаја, јер управо након отварања понуда/пријава наручилац има увид у то ко је од понуђача поднео понуду, има увид у  све неопходне податке на основу којих би могли да истраже да ли између њих и понуђача који су поднели понуде постоји евентуални сукоб интереса. У циљу избегавања нарушавања начела обезбеђења конкуренције  и једнакости привредних субјеката, дужност наручиоца је да предузме све мере у циљу утврђивања,спречавања и отклањања сукоба интереса у вези са поступком јавне набавке.

Горе наведено потврђује и решење Републичке комисије број 4-00-858/2021 од 14.01.2022.године у коме је усвојен захтев за заштиту права где  је подносилац захтева указао на повреду члана 50. Става 8.ЗЈН јер је Изјава о постојању или непостојању сукоба интереса потписана од стране представника наручиоца 34 дана пре отварања понуде.