Удружење „Понуђачи Србије” је уз подршку града Крагујевца, а у оквиру реализације Програма „Мониторинг јавних набавки – Шта доноси нови Закон о јавним набавкама” успешно организивало семинар са циљем постављања првог путоказа за успешну примену Новог закона о јавним набавкама. На семинару су предавачи упознали учеснике са новинама које нас очекују у примени Новог Закона о јавним набавкама и одговарали на постављена питања. Семинар је успешно протекао, са задатком да следећи организујемо још боље и да до почетка примене новог ЗЈН савладамо већину препрека. Учесницима се још једном захваљујемо на указаном поверењу.

Прву тему „Шта доноси нови Закон о јавним набавкама у делу припреме и спровођења отвореног поступка јавне набавке – досадашња пракса и шта нас очекује” (новине код покретања и спровођења поступка, припрема и објављивање огласа, конкурсне документације и измена, како се по Новом Закону обавља комуникација између наручилаца и понуђача, нови рокови, јавна набавка обликована по партијама, европски прагови) припремиле су и презентовале Станица Радовић и Јасмина Марковић – Стручни консултанти из фирме „ТЕНДЕРИ ДОО КРАГУЈЕВАЦ”.

Другу тему „Шта доноси нови Закон о јавним набавкама у делу избора учесника и доделе уговора – досадашња пракса и шта нас очекује” ( основи за искључење, критеријуми за избор привредног субјекта, испуњеност услова за обављање професионалне делатности, Начини доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта,подношење, пријем и отварање понуда, доношење одлуке) интерпретирала је Александра Литричин – адвокат.

Трећу тему „Шта доноси нови Закон о јавним набавкама у делу заштите права – досадашња пракса и шта нас очекује” (новине у поступку заштите права, активна легитимација, рокови за подношење захтева за заштиту права, начин подношења захтева за заштиту права, садржина захтева за заштиту права и поступање са неуредним захтевом, трошкови поступка, последице поднетог захтева за заштиту права, поништење уговора) представио је Саша Варинац – адвокат