Чланом 112. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 91/19, у даљем тексту: ЗЈН) прописани су основи за искључење које наручилац може да одреди у документацији о набавци, међу којима је и основ прописан ставом 1. тачка 5) овог члана. Наведени основ за искључење прописује да наручилац може искључити привредног субјекта из поступка јавне набавке у сваком тренутку уколико утврди да привредни субјект у периоду од претходне три године од истека рока за подношење понуда није испуњавао обавезе из раније закључених уговора о јавној набавци или раније закљученог концесионог уговора, чија је последица била раскид тог уговора, наплата средства обезбеђења, накнада штете и др.

Следом наведеног, кашњење у извршењу уговорних обавеза које је за последицу имало наплату уговорне казне може се сматрати повредом раније закљученог уговора у смислу наведеног члана ЗЈН.

С тим у вези, а имајући у виду да су уговорне казне плаћене, указујемо на члан 113. став 1. ЗЈН којим је прописано да привредни субјект код којег постоје основи за искључење, између осталих, и из члана 112. ЗЈН овог закона, може наручиоцу да достави доказе да је предузео мере да би доказао своју поузданост без обзира на постојање основа за искључење, и у том циљу доказује:

1) да је платио или се обавезао да плати накнаду у погледу било које штете изазване кривичним делом или непрофесионалним поступањем и

2) да је у потпуности разјаснио чињенице и околности активно сарађујући са истражним органима и

3) да је предузео конкретне техничке, организационе и кадровске мере које су примерене за спречавање вршења кривичних дела или непрофесионалног поступања.

Ставом 2. истог члана прописано је да се мере које привредни субјект предузима оцењују узимајући у обзир тежину и конкретне околности кривичног дела или непрофесионалног поступања, с тим да је наручилац дужан да образложи разлоге за прихватање или неприхватање мера.

Смисао наведених одредби је да се д? могућност понуђачу, да и поред тога што постоји неки основ за искључење, његова понуда не буде одбијена као неприхватљива. Да би се то десило, потребно је да понуђач наручиоцу докаже да је предузео одговарајуће мере, те да је поуздан, без обзира на постојање основа за искључење.

У складу са наведеним, понуђач је приликом попуњавања изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта дужан да наведе да постоји основ за искључење из члана 112. став 1. тачка 5) ЗЈН, а затим да наведе да ли је предузео мере како би доказао своју поузданост, те уколико јесте, да опише мере које је предузео.

Имајући у виду све наведено, коначну одлуку о томе да ли ће предузете мере бити прихваћене или не доноси комисија за јавну набавку на основу података из изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, ценећи тежину и конкретне околности непрофесионалног поступања.

Посебно напомињемо и да је наручилац дужан да у одлуци којом окончава поступак јавне набавке образложи разлоге за неприхватање или прихватање мера.