Пословно удружење „Понуђачи Србије“, свакодневно је укључено у праћење дешавања у поступцима јавних набавки. До нашег Удружења је пристигло веома занимљиво решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, које се односи на испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта везан за испуњеност стручног капацитета, односно на заједничке референце за извршење посла, бр. 4-00-397/2023.

Наиме у конкретном случају захтевом за заштиту права истакнуто је да је изабрани понуђач у својој изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, изнео неистините податке у наводу да је цео уговор извршио сам, а док се увидом у јавно доступне податке на Порталу јавних набавки, могло утврдити да је уговорени посао извршила група понуђача у размери 50:50. Подносилац захтева је истакао да због тога, референца није могла бити призната изабраном понуђачу у пуном износу, већ делимично, па самим тим он није доказао да је извршио услуге у износу наведеном у Изјави.
У конкретном примеру можемо утврдити да је подносилац захтева искористио јавно доступне документе, на Порталу јавних набавки у виду објављених Одлука о додели уговора, као доказ за подношење захтева за заштиту права, којим би оспорио понуду изабраног понуђача.
Републичка комисија је такође, приликом разматрања навода истакнутих у поднетом захтеву извршила увид у јавно доступне податке на Порталу Јавних набавки и приликом увида у документацију референтног тендера утврдила је да уговор на који се позива изабрани понуђач у својој понуди, није закључен са, њим самостално, већ са групом понуђача.
Републичка комисија је разматрајући наводе подносиоца захтева и одговоре наручиоца и заузела став да се без вршења додатних провера од стране наручиоца, у конкретном случају, не може закључити да је изабрани понуђач испунио критеријум за избор у вези стручног капацитета-референце. Наведени став Републичке комисије заузет у поменутом Решењу представља уједно и одговор на питање да понуђачи не могу користити референце у целини као своје уколико су уговор закључили као чланови групе, већ се та референца дели сразмерно проценту учешћа сваког од члана групе у извршењу уговора. Још једном напомињемо понуђачима да ови подаци представљају јавно доступне податке који се могу пронаћи на Порталу јавних набавки, па је самим тим неопходно унети их као истините и тачне у Изјаву о испуњености критеријума за квалитативни извор привредног субјекта, јер у противном оваква понуда може бити одбијена као неприхватљива у поступку стручне оцене понуда.