Каква права у поступцима јавних набавки имају удружења, да ли у поступку заштите права имају активну легитимацију за подношење истог и да ли су та права иста као и за све друге привредне субјекте размотрићемо кроз даљи текст.
У отвореном поступку јавне набавке одбачен је захтев за заштиту права, за јавну набавку везану за дежурства од пожара и физичко техничко обезбеђење. У образложењу решења ЕФП 78390/22, наручилац наводи да је дана 29.10.2022 године у 11:26 примио захтев за заштиту права, а за које је даље утврдио да није у складу са чланом 214 ЗЈН. У даљем образложењу наводи да је рок за подношење понуде одређен за 31.10.2022 године у 10 часова, а да је наведени захтев поднет 29.10.2022 године у 11:26, због чега је и одбачен у складу са одредбама члана 219 став 5 ЗЈН. Подносилац захтева, Удружење за приватно обезбеђење Србије, 03.11.2022 године електронским путем подноси жалбу и позива се на члан 214 став 1 ЗЈН, којим је предвиђено да се захтев за заштиту права може поднети у току целог . Подносилац захтева наводи да је наручилац погрешно утврдио чињенично стање и погрешно применио материјално право. Републичка комисија се дописом бр 4-00-757/2022 од 09.11.2022 године, обратила подносиоцу захтева са захтевом, да у року од три дана од дана пријема дописа достави оснивачки акт и статут, узимајући у обзир предмет јавне набавке, а како би утврдили да ли Удружење као подносилац захтева има активну легитимацију. У предметном захтеву за заштиту права подносилац се изјаснио да исти подноси у јавном интересу и интересу чланова. Разматрајући достављене доказе Републичка комисија је утврдила следеће. Према подацима јавно доступним на сајту Агенције за привредне регистре, опис делатности удружења: делатност струковних удружења, према одредбама члана 11 Закона о удруживању, оснива усвајањем оснивачког акта и статута, а све у циљу оцењених претпоставки. Увидом у Оснивачки акт подносиоца захтева, као и Статуту достављен Републичкој комисији 21.11.2022 године, утврђено је да су основни циљеви удружења подносиоца захтева:
• Унапређивање рада и заштита интереса приватног обезбеђења у областима њиховог деловања.
• Изградња сарадничких професионалних односа са надлежним органима и институцијама.
• Сарадња са националним и међународним удружењима у областима приватног обезбеђења.
• Професионализација и стандардизација услуга приватног обезбеђења.
• Развијање социјалног дијалога са асоцијалним запосленим лицима у приваном обезбеђењу.
• Едукација и професионализација запослних у приватном обезбеђењу.
Републичка комисија је указала да из садржине поднетог захтева за заштиту права не произилази да би подносилац захтева извршио предметну услугу, да активности које обавља удружење не представљају предмет јавне набавке ради чије реализације се додељује уговор у поступку предметне набавке и да нису у било каквој вези са пружањем конкретних услуга које ће изабрани понуђач имати према наручиоцу, приликом извршења уговора о конкретној набавци, већ да подносилац захтева за заштиту права своје право, активну легитимацију, заснива на јавном интересу и интересу чланова удружења.
Републичка комисија у конкретном случају налази да подносилац захтева , у складу члана 211 став 3 ЗЈН, нема активну легитимацију за подношење захтева за заштиту права у јавном интересу и интересу чланова удружења, при чему указује и на одредбе члана 211 став 1, а у вези са чланом 49 став 3 ЗУП, по којој подносилац захтева не може имати статус пуномоћника чланова удружења. Захтев за заштиту права може поднети сваки члан удружења за себе непосредно или преко пуномоћника у смислу одредба прописаних Законом о општем управном поступку , а што подносилац у конкретном случају не може бити. Посебно се указује да је чланом204 став 4 ЗЈН, прописано да је забрањено подношење захтева ради остваривања неког другог циља, а не оног због ког је то прво признато.
Из одредби члана 211 став 2 ЗЈН произилази да само Канцеларија за јавне набавке, Државна ревизорска институција и надлежно првобранилаштво у вршењу својих овлашћења могу поднети захтев за заштиту права у јавном интересу, подносилац захтева не може према наведеним одредбама поднети захтев у јавном интересу.
Републичка комисија закључује да иако је захтев за заштиту права поднет благовремено, предметна жалба је ипак одбијена, јер удружење у смислу одредби члана 211. ЗЈН не може поднети захтев у оквиру јавних интереса и не поседује активну легитимацију, јер не поседује интерес за доделу уговора у конкретном предметном поступку.
Из свега напред изнетог надзире се став Републичке комисије да удружења у поступку заштите права у већини случаја/поступака не могу имати активну легитимацију за подношење захтева, осим ако предмет набавке не би био такав да би удружење могло бити уговорна страна.