Удружење “Понуђачи Србије” обратило се Канцеларији за јавне набавке Иницијативом да измени Упутство о коришћењу новог портала јавних набавки тако што ће избрисати могућност објављивања и слања огласа нерадним данима и тако што ће прописати да се сви огласи објављују на Порталу јавних набавки на дан кад су послати на објављивање. Иницијатива је послата у циљу успешне примене новог Закона о јавним набавкама и унапређења конкуренције у овој области.

У Упутству за коришћење новог портала јавних набавки у тачки 12. које је јавно доступно на сајту Канцеларије за јавне набавке наведено је: „Дан састављања, дан слања и дан објављивања огласа о јавној набавци може бити радни и нерадни дан.” Имајући у виду да се оглас сматра објављеним дан након слања на објављивање, уколико наручилац оглас пошаље на објављивање у петак, исти ће бити видљив понуђачима у суботу. Како су субота и недеља нерадни дани, заинтересована лица ће се упознати са позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом тек у понедељак. Дакле, у овом примеру понуђачи губе три дана за упознавање са документацијом, за припрему и подношење понуда. Уколико наручилац пошаље на објављивање оглас 31. децембра, он постаје видљив понуђачима 01. јануара који је нерадан дан, као и 02. јануар, привредни субјекти биће упознати са документацијом 03. јануара, што даље имплицира да ће изгубити готово 4 дана за припрему понуда. Имајући у виду да се по новом Закону о јавним набавкама рокови рачунају од дана слања на објављивање и да су привредни субјекти свакако ускраћени један дан за припрему понуда, поставља се логично питање, која је била намера законодавца када је омогућио наручиоцима да огласе шаљу на објављивање и објављују нерадним данима?! Да ли ово значи да ће лица која припремају понуде морати непрекидно да седе испред својих рачунара и прате портал јавних набавки и електронску пошту? Наведеном одредбом Упутства уведен је на мала врата велики проблем који ће настати у пракси, јер рок почиње да се рачуна од неког имагинарног момента са којим понуђачи нису упознати, а додатно је закомпликовано што почетак рока може бити и нерадни рад. Осим тога, потпуно је обесмишљена транспарентност поступака јавних набавки, која је новим Законом требало да буде унапређена, те се основано може поставити питање уставности овакве одредбе Упутства за коришћење новог портала јавних набавки.

Чланом 86. Новог Закона о јавним набавкама прописана је обавеза наручиоца да приликом одређивања рокова за подношење пријава и понуда одреди примерене рокове, посебно узимајући у обзир сложеност предмета набавке и време потребно за израду пријава и понуда, а поштујући минималне рокове прописане одредбама овог закона посебно за сваки поступак јавне набавке. Иако упутства нису обавезујући акти, актери у поступцима јавних набавки поступају по њима јер би требало да им олакшају примену законских одредби и да разјасне оне одредбе које нису јасне. Када се узме у обзир могућност из Упутства о коришћењу новог портала да дан састављања, дан слања и дан објављивања огласа о јавној набавци може бити и нерадни дан може се закључити да наведена одредба члана 86. нема никаквог смисла и да формулација „примерени рок” није примењива.

Чланом 52. Закона о јавним набавкама прописани су минимални рокови за подношење понуда у отвореном поступку. Минимални рок за подношење понуда у поступку јавне набавке добара и услуга износи 10 дана, уколико вредност јавне набавке није нижа од 1 000 000 динара, а већа од 10 000 000 динара. Минимални рок за подношење понуда у поступку јавне набавке радова износи 15 дана, уколико вредност јавне набавке није нижа од 3 000 000 динара и већа од 30 000 000 динара. Дакле, уколико наручилац пошаље оглас на објављивање у суботу, он постане видљив у недељу, понуђачи се са набавком упознају у понедељак остаје им непуних пет дана да припреме понуде код поступака јавних набавки добара и услуга, а непуних десет дана да припреме понуде у поступцима јавних набавки радова (осим ако неће радити и викендима). Када се има у виду да се питања постављају наручиоцу најкасније шестог дана пре отварања понуда, јасно је и несумњиво да ће понуђачи бити онемогућени да укажу на недостатке наручиоцу, покрену поступак заштите права, прикупе неопходну документацију, обиђу локацију (код јавне набавке радова) и обаве све друге пропратне радње неопходне за припрему и подношење прихватљивих понуда.

Узимају у обзир наведене чињенице, а и досадашњу праксу поступака јавних набавки није у складу са основним начелима прописаним Законом о јавним набавкама да наручиоцу буде остављена могућност да огласе шаље на објављивање и објављује нерадним данима, јер ће се још више смањити конкуренција у поступцима јавних набавки која ионако није на завидном нивоу и у великој мери угрожена. У многим одредбама новог Закона о јавним набавкама прописана је обавеза предузимања појединих радњи радним данима. Tакође, на јавним расправа које су претходиле усвајању Закона о јавним набавкама добијена је информација да ће даном слања огласа на портал јавних набавки он аутоматски постати видљив, тако да привредни субјекти неће изгубити ни један дан за припрему понуда, док је у Тачки 12. Упутства за коришћење портала јавних набавки ипак прописано да се огласи могу преузимати дан након слања на објављивање. У ставу 5. Тачке 12. Упутства прописано је да се обавештење о поднетом захтеву за заштиту права објављује на Порталу на дан кад је послато на објављивање. У складу са наведеним може се закључити да нови портал јавних набавки има могућност да објави оглас на дан кад је исти послат на објављивање, те би исто требало да важи за све огласе конкретног поступка јавне набавке. На тај начин понуђачи не би губили ни један дан за реализацију активности потребних за припрему понуда и било би у потпуности испоштовано начело транспарентности поступка јавне набавке.

Сходно наведеним чињеницама надамо се да ће Канцеларија за јавне набавке размотрити наше предлоге и изменити Упутство о коришћењу новог портала јавних набавки.

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано са циљем заштите интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.