Поступајући по поднетом Захтеву за заштиту права (у даљем тексту: Захтев), наручилац је Решењем одбацио поднети Захтев , јер не садржи доказ о уплати таксе , са образложењем да се увидом у Портал јавних набавки може утврдити да су приложена два документа и то два Захтева за заштиту права исте садржине, од којих је један насловљен као „доказ о уплати таксе”. Како је као доказ о уплати таксе достављен Захтев за заштиту права, то је наручилац онемогућен да утврди да је извршен трансфер средстава на име таксе.

Против наведеног решења наручиоца, подносилац захтева благовремено је уложио жалбу Републичкој комисији.

Решавајући по уложеној жалби, Републичка комисија је Решењем број 4-00-412/2021 од 09.06.2021. године, одбила жалбу као неосновану и потврдила решење наручиоца, којим је одбачен Захтев за заштиту права подносиоца.

Оцењујући законитост решења наручиоца, Републичка комисија је увидом у документацију објављену на Порталу јавних набавки утврдила да Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи део у коме је наручилац упутио понуђаче како да поступе приликом подношења захтева за заштиту права и да су дужни да уз захтев за заштиту права доставе доказ о уплати таксе.

Увидом у достављено преко Портала јавних набавки утврђено је да доказ насловљен као „доказ о уплати таксе” не може бити доказ о уплати таксе, јер је уместо доказа којим се потврђује да је плаћена такса, достављен Захтев за заштиту права.

Подносилац захтева, који је захтев за заштиту права поднео, био је дужан да уз захтев за заштиту права достави доказ о уплати таксе како је и подучен од стране наручиоца у конкурсној документацији.

Наручилац није имао правни основ да у смислу одредби ЗУП-а, од подносиоца захтева за заштиту права накнадно захтева да достави доказ о уплати таксе, јер је одредбом члана 212. ЗЈН таксативно наведено на која питања у поступцима из надлежности Републичке комисије се сходно примењују одредбе ЗУП-а, а међу тим питањима није питање доказа о уплати таксе.

Решењем број 4-00-412/2021 од 09.06.2021. године, одбијена је жалба као неосновану и потврђено решење наручиоца, којим је одбачен Захтев за заштиту права подносиоца, са образложењем: да Републичка комисија констатује да уз поднети захтев за заштиту права није достављен доказ из кога се може утврдити да је извршена трансакција на одговарајући износ таксе од 120.000 динара.

Напомена: Уколико уз Захтев за заштиту права не доставите доказ о уплати таксе и ако је наручилац у конкурсној документацији подучио понуђаче како да поступе уколико подносе захтев, не позива по ЗУП-у подносиоца захтева да достави доказ о уплати таксе, већ захтев за заштиту права Решењем одбацује.

САДРЖИНУ РЕШЕЊА ПРОЧИТАЈТЕ НА ЛИНКУ.