Како нам се у пракси понуђачи често јављају са различитим питањима, овога пута желимо да Вам укажемо на неке ствари које се дешавају у пракси у вези којих су нам се обраћали понуђачи, а односе се на начин достављања доказа у поступку јавне набавке.
Након обављене стручне оцене понуда, наручилац утврђује да ли код привредног субјекта из поступка јавне набавке постоје основи за искључење.

Према Закону о јавним набавкама, члан 111 став 1. Тачке 1), 2), 3), 4) и 5) гласи:

Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако:
1) привредни субјект не докаже да он и његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за:
(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела;
(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу;
2) привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане казне;
3) утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за подношење понуда, односно пријава, повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. овог закона;
4) постоји сукоб интереса, у смислу овог закона, који не може да се отклони другим мерама;
5) утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе уговора.

Тачке из наведеног члана ЗЈН понуђачи доказују достављањем потврда од стране надлежних органа и судова који их и издају, сходно одредби члана 121. ЗЈН . Наручилац је дужан да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача са економски најповољнијом понудом да достави напред наведене доказе у року не краћем од 5 радних дана. Овакав начин поступања од стране наручиоца је потпуно законит, међутим постоје ситуације када наручилац нема основа да захтева од понуђача са економски најповољнијом понудом доказивање услова из члана 111 ЗЈН на начин да захтева достављање потврда од стране надлежних органа и судова који их и издају. Те ситуације се односе на Понуђаче који учествују у поступцима јавних набавки, а који су уписани у Регистру понуђача у АПР-у, управо из разлога како би олакшали и себи и наручиоцима сам поступак доказивања услова из члана 111 ЗЈН и стручну оцену понуда.

Сходно члану 118 ЗЈН привредни субјекти у понуди односно пријави достављају изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта на основу које потврђују између осталог и не постојање основа за искључење. Овом изјавом понуђачи наводе издаваоце доказа о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, да ли су уписани у Регистар понуђача, као и то да ће без одлагања моћи наручиоцима да доставе те доказе. Како се уписом у регистар понуђача подразумева да привредни субјект нема основа за искључење из члана 111. ЗЈН, не постоји законски основ да наручиоци од ових понуђача захтевају достављање и свих потврда које се издају од стране надлежних органа, а које се односе на основе за искључење, већ је наручиоцима довољно да им конкретни понуђач достави само потврду о упису у регистар понуђача или доказ да је регистрован.

У пракси се дешава да наручиоци захтевају од понуђача који су регистровани у Регистру понуђача достављање доказа у виду потврда које издају надлежни органи за потврђивање не постојања основа за искључење из члана 111 ЗЈН, а да при том нису извршили увид у доказе и проверили да ли се подаци које је понуђач навео у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредних субјеката поклапају са подацима који су јавно доступни на интернет адресама и базама података.

Овакво поступање наручиоца у коме захтева достављање доказа из члана 121. ЗЈН, а у вези са чланом 111 ЗЈН, од стране понуђача који су регистровани у регистру понуђача није утемељено у законским прописима, јер се на овај начин обесмишљава постојање Регистра понуђача и као такав не може утицати на то да се понуђач који је регистрован искључи из поступка јавне набавке.