Обавештавамо све актере у поступцима јавних набавки да од данас, 01. јула 2020. године почиње примена новог Закона о јавним набавкама и новог Портала јавних набавки. Сви поступци јавних набавки које наручиоци покрећу након 01. јула 2020. године, у складу са одредбама новог ЗЈН, спроводе се на новом Порталу. Са друге стране, документација у вези са поступцима јавних набавки који су започети пре дана ступања на снагу новог ЗЈН, објављује се на старом Порталу. По одредбама старог ЗЈН поступак јавне набавке се сматра покренутим када наручилац донесе Одлуку о покретању поступка јавне набавке. Имајући у виду да се на све поступке јавних набавки који су покренути пре почетка примене новог Закона о јавним набавкама примењују одредбе старог Закона, многи наручиоци су донели Одлуку о покретању поступка јавне набавке пре 01. јула. Како се Одлуке о покретању поступка јавне набавке не објављују на Порталу јавних набавки, заинтересована лица неће бити упозната са предметним поступком док се на Порталу јавних набавки не објави Позив за подношење понуда и Конкурсна документација. Дакле, у наредном периоду паралелно ће се користити и нови и стари портал јавних набавки.

Интернет страница НОВОГ ПОРТАЛА доступна је на ЛИНКУ.

Подаци унети на ДЕМО платформу новог Портала, која је била доступна корисницима Портала од 16.6.2020. године, неће бити пренети на платформу новог Портала.

Управа за јавне набавке по новом закону носи назив Канцеларија за јавне набавке. Канцеларија за јавне набавке ће пружати подршку корисницима Портала сваког радног дана, у периоду од 9 до 13 часова, телефонским путем на број 011/2020-990 или путем е-поште на адресу: portal@ujn.gov.rs. Такође, у периоду од 09 – 11 часова сваког радног дана Канцеларија ће и даље пружати консултације у вези са применом новог Закона о јавним набавкама.

Нови Закон о јавним набавкама доноси низ новина и изазова са којима се актери у поступцима јавних набавки морају суочити.

Неке од кључних новина су:

  • Прописивање прагова до којих се Закон о јавним набавкама неће примењивати (до 1 000 000 за добра и услуге, а до 3 000 000 за радове)
  • Електронске јавне набавке
  • Начин доказивања критеријума за квалитативни избор привредног субјекта – изјава привредног субјекта на стандардном обрасцу да испуњава тражене критеријуме и да није у некој ситуацији која представља основ за искључење у поступку јавне набавке, уместо извода и потврда које издају надлежни органи
  • Комуникација ће се обављати електронским средствима путем Портала јавних набавки
  • Нова врста поступка – партнерство за иновације
  • Електронски каталог
  • На порталу јавних набавки објављиваће се и измене уговора о јавној набавци за време његовог трајања и разлози за раскид уговора
  • Измене у делу поступка заштите права (рокови, могућност да се о наводима изнетим у захтеву за заштиту права изјасни и понуђач коме је додељен уговор, као опште правило успостављено је суспензивно дејство захтева за заштиту права…)

Удружење „Понуђачи Србије” настојаће да у наредном периоду, у зависности од епидемиолошке ситуације организује што више обука за своје чланове, али и сва друга заинтересована лица. Кроз пројекат јавно – приватног дијалога, у сарадњи са НАЛЕД-ом и Канцеларијом за јавне набавке одговорићемо на питања која су нам пристизала у претходном периоду. Циљ Удружења је да се чланови и други заинтересовани понуђачи на време упознају са новим законским одредбама. У складу са тим своје активности усмерићемо на заједничко савладавање изазова које нови Закон доноси.

Пословно удружење понуђача Србије у поступцима јавних набавки јe стручно, невладино, непрофитно удружење основано са циљем заштите интереса понуђача и јавног интереса у поступцима јавних набавки.