У оквиру пројекта „ Мониторинг јавних набавки – Механизми за повећање конкуренције кроз имплементацију новог закона”, удружење „Понуђачи Србије” је креирало препоруке за унапређење конкуренције. У даљем излагању које је базирано на спроведеном истраживању од стране Удружења, користили смо такође и податке из истраживања спроведеног од стране НАЛЕД-а које је обављено у јуну 2021.године, јер Канцеларија за јавне набавке још увек није објавила званична Извештаје по питању јавних набавки спроведених по одредбама новог Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” 91/19).
Наше истраживање се базирало на анкетирању понуђача и наручиоца у Шумадијском округу, а највећи број њих је из Крагујевца. Како је Удружење свакодневно у комуникацији са понуђачима, наручиоцима и свим другим заинтересованим привредним субјектима за поступке јавних набавки, имамо велики број повратних информација када је у питању значај, улога, аспекти, и сви остали фактори који чине сам поступак јавне набавке. Кроз пројекат спроведено је анкетирање 100 понуђача и 50 наручиоца из Шумадијског округа.

Јавне набавке су веома значајан сегмент у функционисању привреде једне земље и такође су неопходне за постизање циљева слободног тржишта и фер тржишне утакмице. Да је конкуренција једна од најслабијих тачака поступака јавних набавки говори у прилог и чињеница да је број понуда по поступку из 2019.године износио 2,5 понуда по поступку и тај се број током ове године није знатно повећао, што значи да новим законом мора да се утиче на унапређење конкуренције односно стварањем повољнијих услова понуђачима приликом припремања понуда за учешће на јавним набавкама.

Значајни аспекти јавних набавки


У првом делу истраживања указали би смо на то како су понуђачи и наручиоци реаговали на поједине аспекте јавних набавки. С обзиром да не постоје званични подаци од стране Канцеларије за јавне набавке, Удружење је на основу истраживања НАЛЕД-а дошло до одређених информација.
-Када је реч о утицају и примени новог закона у самим поступцима јавних набавки како би приказали задовољство како наручиоца тако и понуђача о појединим аспектима јавних набавки утврђено је следеће: Што се тиче тренутног законодавног оквира којим се регулишу јавне набавке у нашој земљи 41,9 % наручиоца је изјавило да је он веома добар, док са друге стране исто мишљење дели само 10,20% понуђача. Такође, функционисање целокупног система јавних набавки је од стране наручиоца оцењено као веома добро у проценту од 38,70% док је исти аспект јавних набавки од стране понуђача као веома добар оцењен са 16,20%.
-Један од потпуно нових аспеката који нам је донео нови закон о јавним набавкама јесте Е-портал, чије су функционисање наручиоци оценили као веома добро у 68,4%, док је од укупног броја анкетираних понуђача 31% њих изјавило да је функционисање е-портала веома добро.
-Последњи аспект у оквиру јавних набавки на основу кога је вршено анкетирање јесте регистар понуђача. Када је регистар понуђача у питању мишљења наручиоца и понуђача нису усаглашена јер више од 50% наручиоца сматра да је регистар понуђача веома добар, док са друге стране 31,8% понуђача сматра да је регистар понуђача веома добар.

Утицај новог закона и Портала на транспарентност јавних набавки
Транспарентност свакако представља један од веома важних сегмената поступка јавне набавке, пре свега јер је једно од начела јавних набавки ког се наручилац мора придржавати приликом планирања и спровођења поступка јавне набавке. Са тим у вези имајући у виду значај и важност овог начела испитали смо понуђаче и наручиоце, какво је њихово мишљење и да ли се слажу са тим да се поступци јавних набавки спроводе на транспарентан начин.
Одговор и наручилаца и понуђача је у „неку руку” био очекивајући, с обзиром да је 47% анкетираних наручилаца одговорила да се поступци јавних набавки спроводе на транспарентан начин, док су са друге стране понуђачи мишљења да се у поступцима јавних набавки значајно може повећати транспарентност самог поступка и када су понуђачи у питању њих 13% анкетираних је одговорило да се поступци јавних набавки спроводе на транспарентан начин.

Транспарентност је свакако сегмент који је неопходан у поступцима јавних набавки како би постојало међусобно поверење у систем јавних набавки како од стране наручиоца тако и од стране понуђача. Наручиоци морају да спроводе поступке јавних набавки у складу са законом и важећим прописима како би на тај начин допринели већој конкуренцији и самим тим себи обезбедили избор најповољнијег понуђача, а са друге стране понуђачи морају одговорно да приступају припремању понуде, а касније и реализацији уговора како би на тај начин допринели позитивним резултатима и референцама за будуће поступке јавних набавки.

Регистар понуђача


Занимљиво је како велики бој понуђача још увек није регистрован у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре, а који је управо по новом закону о јавним набавкама корак који је у многоме олакшава сам поступак припреме документације односно спремања доказа када су у питању обавезни основи за искључење. Током истраживања дошли смо до податка да чак половина испитаних понуђача није уписана у Регистар понуђача, док је веома мали проценат њих некада био у Регистру, а више није. Такође, они који нису уписани у Регистар понуђача сматрају да је неопходно извршити одговарајуће промене у смислу унапређења самог регистра, омогућити одређене административне олакшице када је у питању поступак прикупљања документације за упис у регистар као и повећање транспарентности самог Регистра. Још неки од разлога зашто нису уписани у Регистар понуђача привредни субјекти су навели и неке од следећих разлога:
-да њима није потребан Регистар, да нису у могућности да учествују у поступцима јавних набавки због величине, односно да су мале фирме које немају потребне капацитете,
-да сматрају да је све намештено,
-да је таква политика фирме,
-да нису заинтересовани,
а један мали део привредних субјеката је дао одговор да не зна разлог зашто нису уписани у Регистар.

Да би се овакви одговори променили потребно је утицати на привредне субјекте да схвате да уписом у регистар понуђача отварају себи врата ка учешћу у поступцима јавних набавки и тада олакшавају себи поступак припремања понуде.
Како би се допринело повећању броја понуда по поступку, односно повећању конкуренције у поступцима јавних набавки неопходно је да понуђачи схвате да уписом у регистар понуђача себи олакшавају прву фазу приликом припремања понуде где нема чекања потврда и прикупљања папирологије када су у питању обавезни основи за искључење.

Портал јавних набавки


Једна од највећих новина који нам је донео нови закон о јавним набавкама је управо Портал јавних набавки који представља место на коме се обавља целокупна комуникација између наручиоца и понуђача, а она обухвата објављивање јавних позива, поступака, одлука, са друге стране и питања, захтева од стране понуђача, као и целокупан поступак „електронске” јавне набавке. И понуђачи и наручиоци су задовољни начином функционисања самог Портала и сматрају да се са њим утицало на повећање транспарентности самих поступака.
Велики број наручилаца поготово наглашава позитивне ефекте од примене односно функционисања Портала јавних набавки и сматрају да је у многоме и њихов посао олакшан и да се обавља на један виши ниво који нарочито подразумева транспарентност свих радњи које се обављају путем портала. С обзиром да постоји велико слагање наручиоца и понуђача када су у питању позитивни ефекти од функционисања и могућности које им пружа Портал јавних набавки, са друге стране и код једних и код других је уочено да постоји још увек велико непознавање рада самог Портала и да поготово велики број понуђача има проблем са подношењем понуда путем Портала јавних набавки.

Такође, изненађује чињеница да чак 31% од испитаних понуђача од стране НАЛЕД-а је одговорило да нису упознати са тим да се поступци јавних набавки по ступању на снагу новог закона о јавним набавкама обављају електронским путем и то преко Портала јавних набавки. Један од најуспешнијих начина за подизањем свести понуђача за већим учешћем у поступцима јавних набавки је управо пружање могућности да науче све фазе креирања понуде путем Портала јавних набавки. Организовањем семинара, вебинара, радионица и обука постиже се управо тај ефекат у коме понуђачи на најлакши могући начин уче да користе Портал. Разменом мишљења, искустава и решавањем недоумица на конкретним примерима у току обука понуђачи најлакше савладавају све препреке које имају приликом подношења понуда путем Портала и што је из нашег искуства препорука свим понуђачима да се континуирано баве свом учењу рада на Порталу и учествују у обукама.

Кључни фактори који ометају конкуренцију у поступцима јавних набавки
Када су у питању фактори који ометају конкуренцију у поступцима јавних набавки, приликом истраживања одговори привредних субјеката су били веома разноврсни. Међутим, ми смо их поделили у четири целине које су наизглед веома повезане и сличне.


-међу најчешћим одговорима је било то да наручиоци приликом недовољног истраживања тржишта постављају такве услове који су прилагођени појединим понуђачима и на тај начин фаворизовањем одређених понуђача не мотивишу друге да уопште крену у поступак јавне набавке.


-да критеријуми за доделу уговора нису конкретно наведени и описани, као и да нису увек вредновани у складу са добром, услугом или радовима који се траже конкурсном документацијом


-потенцира се на томе да су услови из пословног, техничког, финансијског и стручног капацитета из конкурсних документација прилагођени одређеним понуђачима, углавном онима који су већ имали реализоване уговоре са наручиоцима

-прилагођавањем критеријума за квалитативан избор привредног субјекта одређеним понуђачима доводи и до тога да се избегавају стране фирме које желе да учествују на јавним набавкама у нашој земљи.

Да би се утицало на побољшање постојећег стања неопходна је стална обука наручиоца са чиме се и већина наручиоца и слаже, јер кроз обуке они схватају колика је у ствари њихова одговорност и значај за спровођењем поступака јавних набавки које у свему морају да буду у складу са законом. Такође, да расписивањем сваке нове јавне набавке имају могућност да постану бољи, исправљањем грешака, рационалније троше буџетска средства , шире око себе круг заинтересованих понуђача који ће се такмичити да понуде што повољније услове самим тим повећавајући конкуренцију, а све то доприноси стварању позитивне слике о наручиоцима наше земље.

Учешће у јавним набавкама
Када је у питању учешће понуђача у поступцима јавних набавки, постоји доста испитаника који су одговорили да у протеклих три године нису учествовали у јавним набавкама,а као главни разлог наводили су да нису били у могућности да испуне техничке и финансијске услове, односно да нису имали довољно техничких и финансијских капацитета са којима би били конкурентни у конкретним поступцима јавних набавки.
Међу понуђачима који дуго нису учествовали у поступцима јавних набавки углавном влада неповерење у систем јавних набавки истичући да није довољно транспарентан, али такође немају адекватног партнера за заједничко учешће, а на крају износе и то да нису довољно упућени у рад Портала и да немају довољно знања када је у питању нови закон о јавним набавкама.
Све су то неки од разлога који доводе до смањеног броја поднетих понуда по поступку, али препорука и јесте да се кориговањем свега што допушта корекције направи таква ситуација где ће понуђачи који дуго нису учествовали у поступцима јавних набавки повратити поверење у у систем јавних набавки и покренути неке своје капацитете и усмеравати их на прави начин кроз фер тржишну утакмицу на један крајње транспарентан начин. Такође, критеријуми за квалитативан избор привредних субјекта у поступцима јавних набавки, техничке спецификације, критеријуми за доделу уговора и рокови, као и докази морају да буду сразмерни обиму, природи и сложености јавне набавке и уговора који произилази из те набавке, како би се на тај начин остварила фер конкуренција, у којој би сви заинтересовани привредни субјекти могли да поднесу понуду.
Реално постављени критеријуми у поступку јавне набавке од стране наручиоца привлаче пажњу већег броја понуђача, који се одлучују за подношење понуда тако да тиме се више укључују за рад на Порталу, уче нови закон и начин његове примене на сам поступак јавне набавке, чиме дефинитино повећавају како ниво знања када је у питању руковање самим Порталом који још увек међу понуђачима представља отежавајућу околност приликом подношења понуда али постају и ефикаснији у припремању документације, доказа и обављању других радњи у оквиру поступка јавне набавке.

Закључак


За унапређење конкуренције и система јавних набавки на територији града Крагујевца веома важну улогу имају привредни субјекти и њима треба омогућити и подстицати их да учествују у поступцима јавних набавки у што већем броју. Како је примарни циљ ефективне политике јавних набавки пре свега да се прибаве најквалитетнија добра / услуге / радови по најнижој могућој цени, то значи да је неопходно остварити највећу вредност за новац уложен од стране пореских обвезника.
Обезбеђивањем фер тржишне утакмице у којој су сви поступци који се одвијају од стране наручиоца транспарентни доприносе не само расту конкуренције већ и њеном јачању. На тај начин се понуђачи који дуго нису учествовали у јавним набавкама одлучују да поднесу понуде самостално или са другим привредним субјектима и на тај начин заједничким снагама испуне неопходне услове за добијање уговора. Кроз сталне обуке њихово знање се повећава, расте њихово самопоуздање и лакше се одлучују за подношење понуда где им наручилац који је расписао јавну набавку није пресудан фактор приликом подношења понуде, као што је некада можда био случај, већ се фокусирају на своје капацитете и дужности које имају у поступку јавне набавке.

Неопходно је радити на усавршавању рада на Порталу као месту где се целокупна комуникација између наручиоца и понуђача у поступцима јавних набавки обавља. Електронска средстава комуникације су преузела примат када су у питању јавне набавке и неопходно је да сви учесници буду добро упознати са радом Портала како не би пропуштали поступке који су им важни због неких техничких грешака које се односе на руковање Порталом. Оваквим поступањем повећава се транспарентност као и конкуренција где се понуђачи све више одлучују за подношење понуда.
Неопходно је обезбедити усавршавања службеника за јавне набавке на теме везане за намештене понуде.
Потребно је посветити пажњу свима, а поготово оним понуђачима који су због неповерења у систем јавних набавки одлучили да не учествују у поступцима јавних набавки. Промена њиховог мишљења у позитивном смислу значила би стављање фокуса на континуирано вршење обука свих заинтересованих привредних субјеката за учешће у јавним набавкама. Такође, утицај на наручиоце да је једино могуће на фер и трансарентан начин остварити добру сарадњу са изабраним понуђачем у коме би крајњи исход био успешан посао од стране оба учесника. На тај начин понуђачи имају референце које им олакшавају учешће у сваком наредном поступку јавних набавки.