Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Техничка грешка при куцању- Да ли може бити разлог за одбијање понуде као неприхватљиве?

Закон о јавним набавкама је јасно прописао чланом 142.ЗЈН  које су обавезе наручиоца  када приликом прегледа и вредновања понуда…
НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ДОДАТНИМ РАДОВИМА КОЈИ СЕ ПОЈАВЕ НАКОН 1. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ, ОДНОСНО НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 91/19, У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗЈН/2019)

НАЧИН ПОСТУПАЊА СА ДОДАТНИМ РАДОВИМА КОЈИ СЕ ПОЈАВЕ НАКОН 1. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ, ОДНОСНО НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БРОЈ 91/19, У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ЗЈН/2019)

Одредбама ЗЈН/2019 су дефинисани случајеви у којима наручиоци имају могућност измене закљученог уговора о јавној набавци, као и услови…