Приликом подношења понуде понуђачи полазе од тога да је сваки услов прописан од стране наручиоца јасан како би на тај начин били у могућности да припреме и поднесу понуду сходно конкурсној документацији. Како се у пракси дешава да дође до одређених нејасноћа у конкурсној документацији ЗЈН је пружио ту могућност привредним субјектима да се обрате наручиоцу путем Портала јавних набавки и траже додатне информације или појашњења, при чему могу да укажу наручиоцу уколико сматрају  да постоје недостаци или неправилности у документацији.

У комуникацији са нашим члановима често им саветујемо да поставе питање наручиоцу како би на тај начин отклонили све недоумице које имају  и могли  да припреме и поднесу понуду сходно условима из конкурсне документације. Приликом припреме понуде понуђачи са искуством знају да се у конкурсној документацији ништа не подразумева и да је потребно доставити само оно што је наручилац захтевао односно прописао. Дешавло се у пракси да се понуђачи нама обраћају са питањем да ли је потребно одређени сертификат, диплому или било који други документ преводити. Пракса је показала да Републичка комисија кроз донета Решење заузима став да наручилац може да припреми документацију о набавци на страном језику, такође он може да дозволи да се понуда или део понуде поднесе на страном језику. Такође, уколико у поступку прегледа и оцене понуде утврди да део понуде треба да буде преведен на српски оставиће понуђачу примерени рок у коме ће извршити превод тог дела понуде или сертификата, дипломе или било ког другог документа.

На основу наведеног јасно произилази да превођење документације није потребно уколико наручилац није другачије прописао конкурсном документацијом. Што такође доводи до закључка да све док наручилац из достављене понуде, иако она садржи документа на страном језику, може да изврши преглед, вредновање и упоређивање понуда није потребно никакво превођење, напомињемо уколико није другачије прописано конкурсном документацијом. Пример овакве ситуације имамо и у Решењу Републичке комисије број 4-00-89/2024 од 29.02.2024.године у коме је одбијен захтев.

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *