ДОКАЗ О УПЛАТИ ТАКСЕ – ОСНОВ ЗА ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Поступајући по поднетом Захтеву за заштиту права (у даљем тексту: Захтев), наручилац је Решењем одбацио поднети Захтев , јер…

ПОНУДА СА ВАРИЈАТАМА И ПОНУЂЕНА ДОБРА ВИШЕ ПРОИЗВОЂАЧА

Решењем број 4-00-524/21 од 09.08.2021. године Републичка комисија за заштиту права усвојила је као основан захтев за заштиту права…

НА ИНИЦИЈАТИВУ УДРУЖЕЊА ОБЈАВЉЕНО МИШЉЕЊЕ КЈН О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА НЕПОСТОЈАЊА ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗA У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, СОЦИЈАЛНОГ И РАДНОГ ПРАВА

Удружење „Понуђачи Србије" обратило се Канцеларији за јавне набавке молбом за објављивање званичног мишљења у вези са основом за…

ОМОГУЋЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОРТАЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Поштовани, Обавештавамо вас да је од 07. јула 2021. године омогућено коришћењеПортала јавних набавки наЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ,односно: приказ Портала и…

АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА ПО НОВОМ ЗЈН

Сам поступак заштите права дефинише се као поступак правне заштите поводом поступка јавне набавке.За разлику од претходног закона, нови…