Бесплатна онлајн обука за примену закона о заштити узбуњивача и пријављивање корупције

Услед јављања потребе представника приватних предузећа да се упазнају са Законом о заштити узбуњивача као и начинима пријављивања корупције,…

Одржана онлајн обука у сарадњи са USAID-ом

Удружење Понуђача Србије је у сарадњи са USAID-om, по пројекту за одговорну власт, организовало 12.10.2021.године једнодневну онлајн обуку о…

ПОНУДА СА ВАРИЈАТАМА И ПОНУЂЕНА ДОБРА ВИШЕ ПРОИЗВОЂАЧА

Решењем број 4-00-524/21 од 09.08.2021. године Републичка комисија за заштиту права усвојила је као основан захтев за заштиту права…

ДОКАЗ О УПЛАТИ ТАКСЕ – ОСНОВ ЗА ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Поступајући по поднетом Захтеву за заштиту права (у даљем тексту: Захтев), наручилац је Решењем одбацио поднети Захтев , јер…