Да ли се поседовање техничког капацитета (машина и алата) може доказати преко подизвођача?

Да ли се поседовање техничког капацитета (машина и алата) може доказати преко подизвођача?

У нашим текстовима смо пуно пута писали о условима, критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта као и начинима за…
Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Да ли наручиоци могу да пропишу као услов да понуђачи буду уписани у регистру Апр-а под шифром делатности која се односи на предмет јавне набавке?

Приликом дефинисања услова у конкурсној документацији, неретко се дешава да наручиоци занемаре нека основна начела и прописе која су…
Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

Да ли је прихватљива понуда у којој је један од чланова групе привредних субјеката био у блокади?

У нашим текстовима доста смо писали о критеријумима за квалитативни избор привредног субјекта, начинима за њихово испуњење, мада та…
Да ли је понуда прихватљива уколико образац структуре цене није потписан и печатиран?

Да ли је понуда прихватљива уколико образац структуре цене није потписан и печатиран?

Од почетка примене Новог Закона о јавним набавкама наши стручни консултанти су користили прилику да на свакој обуци и…
Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Да ли је прихватљива понуда са банкарском гаранцијом изнад 3% од вредности понуде без ПДВ-а?

Активности које наручилац предузима након истка рока за подношење понуда јесте отварање понуда, затим врши преглед и стручну оцену…